Počty případů rakoviny kůže se celosvětově zvyšují.
Každých 14 sekund je na světě diagnostikována rakovina kůže. Třetinu všech diagnostikovaných rakovin na světě tvoří rakoviny kůže a 10 % z nich končí smrtí. Existují dva typy rakoviny kůže: karcinomy, které jsou lokálně zhoubné, a melanomy, které se mohou rozšířit do zbytku těla a jsou nejnebezpečnějším typem rakoviny kůže.
Jaké jsou příznaky, léčba a diagnóza u jednotlivých typů rakoviny kůže? Jakou roli hraje slunce při vzniku melanomu a jak mu lze předcházet?

av_solaires_cancer-peau_homme_dos_1x1 473x473

Co je to rakovina kůže?

Rakovina kůže je velmi častá forma rakoviny, která postihuje pokožku. Vzniká v melanocytech, buňkách zodpovědných za produkci melaninu, které se ve velkém množství množí, až vznikne nádor. Tato abnormalita melanocytů je z velké části způsobena expozicí UVA záření. Pokud je rakovina kůže odhalena včas, jedná se o nezhoubný nádor. Odstranění nádorové tkáně se provádí lokálním chirurgickým zákrokem. Pokud je rakovina odhalena pozdě, je prognóza horší, zejména pokud rakovinné buňky migrují a šíří se po celém těle.

Úloha slunečního záření při vzniku rakoviny kůže. 

Slunce působí na pokožku kumulativně. Přestože slunce přináší určité výhody, jak jsme si již ukázali, představuje také mnohá rizika: úžeh, alergie na slunce, stárnutí kůže atd. Dlouhodobé expozice slunci bez ochrany mají také škodlivé důsledky v podobě poškození DNA. Pokud je poškození způsobené sluncem příliš rozsáhlé a časem se nahromadí, může vést k rakovině kůže. Sluneční paprsky obsahují ultrafialové záření (UV). UVC záření je nejnebezpečnější, ale je blokováno ozónovou vrstvou. UVB paprsky působí na buňky epidermis, zatímco UVA paprsky mohou proniknout až do nejhlubších vrstev škáry a způsobit tak poškození DNA. Nedávno byl objeven nový nepřítel kůže: viditelné světelné záření (jako modré vysokoenergetické viditelné světlo). Tyto paprsky jsou škodlivé, protože napadají všechny složky buněk: lipidy, proteiny i DNA. Poškození se dlouhodobě hromadí, a proto je pro veřejné zdraví naprosto nezbytné chránit se před sluncem od nejútlejšího věku a po celý život. 

av_solaires_cancer-peau_3-types_1x1   473x590

Různé formy rakoviny kůže

Existuje několik různých forem rakoviny kůže, přičemž existují dva hlavní typy:

  • karcinomy, které jsou lokálně maligní a u nichž je chirurgická léčba obvykle dostačující, s výjimkou velmi vzácných případů, kdy je nutná onkologická léčba (90 % kožních karcinomů),
  • melanomy, jejichž buňky se rychle množí a mají tendenci pronikat do zbytku těla, pokud je léze odstraněna příliš pozdě: jedná se o nejnebezpečnější typ rakoviny.
20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Různé typy karcinomu

Aktinická keratóza

Aktinická keratóza (AK) je předrakovinná léze způsobená nadměrným vystavením kůže slunečnímu záření, která vzniká na exponovaných místech kůže. To je považováno za první stadium vedoucí ke vzniku rakoviny kůže, jako je například skvamocelulární karcinom.

Koho se týká?

Aktinická keratóza se nejčastěji vyskytuje u lidí, kteří jsou silně vystaveni slunci, jako jsou námořníci a lidé žijící na venkově a v horách. V Evropě je postiženo 15 % mužů a 6 % žen.

Jak k ní dochází?

Aktinické keratózy se zřídkakdy vyskytují jako jediná léze: šíří se do širokého okolí a vytvářejí tzv. rakovinná ložiska. Zpočátku jsou příliš malé na to, aby byly vidět, což znamená, že na kůži je vždy mnohem více neviditelných než viditelných lézí. Poté se vyvinou v dobře ohraničené drsné šupinaté skvrny, které mohou mít různou barvu od červené po hnědou. (Zdroj: European Skin Cancer Foundation, European Dermatology Forum)

Léčba

Chirurgické odstranění, aplikace suchého ledu nebo tekutého dusíku nebo lokální léčba. 

av_solaires_cancer_keratose-actinique_16x9_473_430

Skvamocelulární karcinom

Skvamocelulární karcinom (SCC) je druhou nejčastější rakovinou kůže. Jedná se o velmi agresivní nádorové onemocnění. Ve většině případů jsou skvamocelulární karcinomy způsobeny chronickým vystavením slunečnímu záření. Skvamocelulární karcinom je nekontrolovaný růst abnormálních keratinocytů. 40-60 % skvamocelulárních karcinomů vzniká z neléčených aktinických keratóz.

Kdo je postižen skvamocelulárním karcinomem?

Osoby starší 60 let a osoby pracující ve zvláště exponovaných profesích (zemědělci, námořníci, stavební dělníci atd.). Každý rok je skvamocelulárním karcinomem postižena přibližně 1 osoba z 1800 lidí.

Jak k ní dochází?

Tento typ rakoviny se vyznačuje přetrvávající hrubou zarudlou plochou s nepravidelnými okraji. Může mít také podobu zaoblené otevřené rány s vyvýšenými okraji. Přibližně 2-10 % skvamocelulárních karcinomů se následně rozšíří do lymfatického systému a ohrožují život. 

Léčba

Chirurgická léčba, chemoterapie aplikovaná přes kůži a perorální nebo onkologická léčba, pokud se rakovina rozšířila.

av_solaires_cancer-peau_carcinome-epidermoide_16x9

Bazocelulární karcinom

Bazaliom neboli bazocelulární karcinom (BCC) je nejčastějším, ale nejméně agresivním typem rakoviny kůže – a také všech orgánových nádorů. Bazaliomy vznikají obvykle v důsledku kombinace kumulativního a intenzivního vystavení UV záření a příležitostné expozice z bazálních buněk kůže v nejhlubší vrstvě pokožky.

Kdo je postižen bazaliomem?

Každý rok je bazaliomem postižena přibližně 1 osoba z 1500 lidí. Postihuje především osoby starší 50 let a častěji se vyskytuje u mužů než u žen.

Jak k ní dochází?

Tento typ rakoviny se projevuje jako uzlíky, skvrny, vředy nebo abnormální kožní bulky červené nebo narůžovělé barvy na velmi lokalizovaných místech: na obličeji, krku, rukou atd. Pokud se nechají růst, mohou způsobit velké kosmetické škody, ale obvykle se nerozšiřují do jiných orgánů a jen zřídkakdy ohrožují život. (Zdroj: European Skin Cancer Foundation, European Dermatology Forum)

Léčba 

V případě povrchových nádorů se upřednostňuje chirurgický zákrok, ale lékař může použít i lokální léky.

Melanom

Melanom je nejnebezpečnějším typem rakoviny kůže. Tvoří 5 % rakoviny kůže a 1 % zhoubných nádorů.

Melanom vzniká spíše v důsledku intenzivního slunečního záření (spálení) než v důsledku dlouhodobé akumulace slunečního záření a má tendenci se vyskytovat u lidí s genetickou predispozicí. Nádor se může objevit na stávajícím nebo na nově vzniklém znaménku. Vzniká v melanocytech, buňkách produkujících melanin. Melanom se poměrně brzy šíří prostřednictvím metastáz do dalších orgánů.

av_solaires_cancer-peau_melanome_16x9 473x590

ODPOVÍDÁME NA VAŠE OTÁZKY

Jak se melanom diagnostikuje?

Melanom se často projevuje jako hnědá nebo vícebarevná, asymetrická, nepravidelná skvrna nebo bulka, která se časem zvětšuje a nemusí být nepříjemná na dotek. Může začít jako plochá skvrna a poté se zvýrazňovat. Ve vzácných případech nemusí být pigmentovaná. Diagnostiku může ztěžovat jeho podobnost s mateřským znaménkem. V případě pochybností je třeba konzultovat dermatologa, který provede biopsii. (Zdroj: Evropská nadace pro rakovinu kůže).

Místo výskytu rakoviny kůže se liší v závislosti na typu melanomu, pohlaví a fototypu člověka. Obecně se maligní melanomy vyskytují na dolních končetinách, trupu, hlavě a vzácněji na horních končetinách u bělochů, zatímco u černochů se častěji vyskytují na chodidlech a sliznicích.

Ačkoli existuje celá řada faktorů (chemické, fyzikální, léčebné, nutriční, virové), zdá se, že intenzivní a opakované vystavování určitých částí těla slunci hraje při vzniku melanomů aktivní roli. Proto je důležité chránit se před sluncem dodržováním pravidel pro vystavování se slunečnímu záření a volbou kvalitní ochrany, zejména u osob s fototypem 1 a 2, které jsou na melanomy obzvláště citlivé: samotná prevence ovšem nestačí k oddálení vzniku nádorů.

Šanci na vyléčení zvyšuje včasná diagnóza. Pozdější diagnózy vyžadují rozsáhlejší léčbu, aby se zabránilo šíření nádorových buněk v těle. Samotná prevence nemůže zabránit vzniku tohoto typu nádoru.
Léčba melanomu se liší podle stadia vývoje: Melanomy ve stadiu I a II se léčí chirurgicky. Melanomy stadia III se léčí chirurgicky a někdy inhibitory BRAF/MEK nebo imunoterapií. Melanomy ve stadiu IV se léčí chirurgicky, inhibitory BRAF/MEK nebo imunoterapií.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PŘÁTELSKÉM DUCHU 

Spálení a časté vystavení slunci: pozor!

Vaše pokožka si od útlého věku pamatuje vše jako film z fotoaparátu. Pokud jde o spálení, máte tedy určitou „kvótu“, kterou nesmíte překročit. Obecně se předpokládá, že ke vzniku rakoviny je třeba 10 až 15 let nadměrné expozice. Pečujte o svůj sluneční kapitál!

Abyste předešli vzniku melanomu, měli byste se naučit pečlivě sledovat svá mateřská znaménka. Pigmentové skvrny (a mateřská znaménka) jsou považovány za podezřelé, pokud vykazují asymetrické změny struktury, obrysu a barvy. Pokud máte pochybnosti, poraďte se s dermatologem.

Závazek společnosti Eau Thermale Avène v oblasti prevence rakoviny

Závazek společnosti Eau Thermale Avène v oblasti prevence rakoviny

Eau Thermale Avène se zavázala spolupracovat s Evropskou nadací pro rakovinu kůže na zvyšování povědomí, vzdělávání a prevenci rakoviny kůže. Díky svým jedinečným odborným znalostem v oblasti fotoprotekce se Eau Thermale Avène již 30 let snaží vytvářet vysoce kvalitní a účinné produkty pro péči o pokožku, které zaručují optimální ochranu.

NÁŠ ZÁVAZEK VE PROSPĚCH PREVENCE RAKOVINY
Zpět na začátek