PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

Vydavatel

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 22 987 907,05 EUR
Sídlo na adrese 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE
RCS (číslo v obchodním rejstříku) Nanterre 319 137 576
DIČ v EU formátu: FR42319137576
E-mail: contact.avene@pierre-fabre.com; Telefon: +33 (0) 5 63 58 88 00

 

Ředitel publikování obsahu

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Vývojář

SMILE
Zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 814 314,88 EUR
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers sur seine
RCS (číslo v obchodním rejstříku) Nanterre 378 615 363

 

Hosting

PLATFORM.SH
Zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 510 747,00 EUR
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Paříž, Francie
RCS (číslo v obchodním rejstříku) Paříž B 521 496 059
E-mail: customercare@platform.sh; Telefon: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Poděkování

Design, tvorba: WIDE 
Koncepce, redakční obsah, fotografie/videa: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY WEBOVÝCH STRÁNEK LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

 

ČLÁNEK 1 - ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Účelem těchto všeobecných podmínek používání (dále jen „VOP“) je definovat podmínky používání a přístupu na webové stránky společnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE® (dále jen „LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE“), ochranné známky společnosti PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (dále jen „PFDC“), které uživatelé (dále jen „uživatelé“) přijímají pouhou návštěvou těchto webových stránek. 

Pokud si uživatelé nepřejí tyto podmínky přijmout, společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE je žádá, aby tyto webové stránky opustili.
 
VOP podléhají francouzským zákonům a mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění změněny. Webové stránky lze používat výhradně pro osobní, nekomerční účely.
 
Obecně se uživatel zavazuje, že nebude používat webové stránky nebo jejich část k nezákonným účelům (např. porušením autorských práv) nebo v rozporu s těmito VOP.
 
Návštěvou webových stránek uživatel souhlasí s tím, že bude dodržovat VOP, jak jsou stanoveny v den návštěvy.
 
Tyto VOP se vztahují na každého uživatele, který navštíví webové stránky.

 

ČLÁNEK 2 - POPIS WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky jsou přístupné pouze online na následující adrese: 
https://www.eau-thermale-avene.cz a pouze pro uživatele s bydlištěm v České republice.
 
Tyto webové stránky byly vytvořeny s cílem poskytnout vám informace o společnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE (popisy výrobků, poradenské listy, soutěže, newslettery atd.) a představit vám všechny řady produktů LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Webové stránky poskytují zejména nesmluvní informace o společnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE s trvalým cílem popsat všechny její produkty, avšak bez jakéhokoli úmyslu nabízet přímý nákup produktu nebo služby (pokud není výslovně uvedeno jinak) (dále jen „služby“).
 
Pokud je vám méně než šestnáct (16) let, musíte prohlásit, že jste obdrželi svolení od svých rodičů nebo zákonných zástupců před tím, než společnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE poskytnete své osobní údaje k přístupu na webové stránky a přijmete jakákoli sdělení zasílaná společností LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE.
 
Webové stránky jsou plně financovány z prostředků PFDC. Webové stránky nepředstavují smluvní nabídku a nevyzývají k žádné formě reklamy. 
 
Vzhledem k tomu, že webové stránky jsou aktualizovány s přihlédnutím ke všem činnostem, může se stát, že některé nové informace, služby nebo oznámení již nejsou v době jejich šíření platné nebo jsou jednoduše zastaralé. Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nemůže zaručit, že všechny informace a služby dostupné na webových stránkách jsou plně aktuální, přestože se o to snaží.
 
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE neručí za správnost a úplnost informací a služeb obsažených na webových stránkách. Společnost LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE provede nezbytné opravy. Poskytované informace a služby navíc mohly být aktualizovány v době mezi jejich zobrazením a okamžikem, kdy se o nich uživatelé dozvěděli. Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE v žádném případě nezaručuje, že tyto informace a služby jsou přesné, úplné a aktuální.
 
Za používání těchto webových stránek nese výhradní a plnou odpovědnost uživatel. Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenese odpovědnost za jakékoli dopady vyplývající z používání těchto webových stránek.
 
Pokud není výslovně stanoveno jinak, budou se na jakoukoli novou funkci, která zlepšuje nebo rozšiřuje jednu nebo více stávajících služeb, nebo na jakoukoli novou službu, kterou LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE spustí, vztahovat VOP.
Uživatelé berou na vědomí, že služba je jim poskytována se všemi svými výhodami i nedostatky. Uživatelé se zavazují používat webové stránky v souladu s účely popsanými v těchto VOP, nepoužívat webové stránky jiným způsobem, než je určeno, a nepokoušet se uživatele přesměrovat na jinou službu.


ČLÁNEK 3 - PODMÍNKY PŘÍSTUPU NA WEBOVÉ STRÁNKY

3.1. Pro přístup na webové stránky musí mít uživatel k dispozici hardware a software potřebný k přístupu na internet. Pro přístup k Webovým stránkám na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu (dále jen „Zařízení“) musí mít Uživatel odpovídající vysokorychlostní přístup k internetu, širokopásmové nebo datové předplatné umožňující přístup k internetu z počítače/tabletu/kompatibilního mobilního telefonu, jako je: chytrý telefon (IOS, Android), připojení WAP, Wi-Fi nebo 3G/4G.
 
Uživatel bere na vědomí, že při používání webových stránek se nadále uplatňují podmínky smlouvy s jeho internetovým/mobilním operátorem. Veškeré náklady, které může poskytovatel požadovat v souvislosti s přístupem ke službám připojení k internetu, Wi-Fi, WAP a/nebo 3G/4G, za účelem používání webových stránek nese sám uživatel.
Při používání webových stránek se uživatel zavazuje, že nebude zasahovat do řádného fungování webových stránek, serverů, sítí nebo nebude upravovat, přizpůsobovat, nabourávat webové stránky nebo upravovat aplikace nebo webové stránky třetích stran tak, aby došlo k záměně propojení s webovými stránkami.
 
Uživatel si je vědom omezení a limitů internetových a telekomunikačních sítí, a proto se zavazuje:
- chránit své zařízení před jakoukoli formou viru, pokusem o narušení, neoprávněným přístupem nebo použitím třetími stranami; - zajistit podmínky instalace, provozu a údržby svého zařízení, které jsou nezbytné pro řádné fungování webových stránek.

 
3. 2. POVINNOSTI UŽIVATELŮ

Používáním webových stránek uživatelé souhlasí s tím, že nebudou
- používat Webové stránky a Služby k politické činnosti, propagandě nebo proselytismu; - používat Webové stránky k jinému než určenému účelu; - provádět nezákonné činnosti, zejména porušovat autorská práva k fotografiím, obrázkům, textům, videím atd.; - propagovat nebo nabádat ostatní uživatele k používání jiných služeb, ať už se jedná o konkurenční služby nebo ne; - jakýmkoli způsobem narušovat fungování webových stránek; - porušovat zákony o duševním vlastnictví; - porušovat platné zákony a předpisy.
 
Uživatelům je zakázáno:
- stahovat, odesílat, posílat e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem šířit jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, má povahu obtěžování, je hanlivý, vulgární, obscénní, ohrožuje soukromí jiných osob, je nenávistný, rasistický nebo jinak nevhodný; - prohlížet, zobrazovat, stahovat, přenášet jakýkoli obsah, který by byl v rozporu s platnými zákony země, ve které jsou webové stránky prohlíženy, zejména pokud jde o duševní vlastnictví; - pokoušet se uvádět ostatní uživatele v omyl vystupováním pod osobním či firemním jménem, zejména tím, že by se vydával za zaměstnance nebo přidruženou organizaci PFDC a LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, moderátora, průvodce nebo hostitele; - stahovat, zobrazovat, zasílat e-mailem nebo šířit jakýmkoli jiným způsobem jakýkoli obsah, včetně počítačových virů nebo jakéhokoliv jiného kódu, souboru nebo programu určeného k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo telekomunikačního nástroje (tento seznam není v žádném případě úplný); - stahovat, zobrazovat, posílat e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem šířit jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, výrobní tajemství, práva duševního vlastnictví nebo jiná autorská práva (dále společně jen „práva“) třetích stran; - narušovat normální průběh dialogu, zrychlovat tempo posouvání obrazovky tak, že uživatelé nejsou schopni sledovat a psát svůj dialog nebo provádět jakoukoli činnost, která má podobný rušivý účinek a brání uživatelům komunikovat v reálném čase; - zasahovat do Služby, serverů, sítí připojených ke Službě nebo je narušovat, nebo odmítat dodržovat požadované podmínky, postupy, obecná pravidla nebo regulační ustanovení vztahující se na sítě připojené ke Službě; - jakýmkoli způsobem obtěžovat jiného nebo více jiných uživatelů; - shromažďovat a ukládat osobní údaje a identifikační údaje, které se týkají jiných uživatelů.
 
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nebo jakákoli osoba či subjekt určený společností LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE je oprávněna smazat nebo odstranit jakýkoli obsah, který porušuje podmínky těchto podmínek nebo platné předpisy nebo jakýkoli obsah, který je jakýmkoli jiným způsobem zavrženíhodný.
Uživatelé rovněž berou na vědomí, že při používání Služby a Webových stránek musí zachovávat zdravý úsudek a nést veškerá související rizika.

 
ČLÁNEK 4 - INFORMACE OBSAŽENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

4.1. Informace o produktech a službách
Pokud není stanoveno jinak, jsou produkty a služby prezentované na Webových stránkách obecnou prezentací sortimentu LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Tyto informace jsou uvedeny pouze pro informativní a nesmluvní účely.
 
4.2. Užití rad poskytovaných na Webových stránkách
Informace jsou zpřístupněny uživatelům Webových stránek. Tímto ustanovením není dotčen převod jakéhokoli vlastnického práva spojeného s informacemi. Uživatelům je udělena pouze licence k nahlížení a používání těchto informací, a to nevýhradně a pro jejich soukromé účely. Uživatelům je proto zakázáno kopírovat nebo reprodukovat všechny informace nebo jejich části jakýmikoli prostředky a na jakémkoli stávajícím nebo budoucím médiu, překládat informace do jakéhokoli jiného jazyka a upravovat je.
 
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenese odpovědnost za přímé či nepřímé následky nebo škody způsobené v důsledku vadných informací nebo hackerských útoků. Kromě toho se závazek LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE týká prostředků, nikoli výsledku, pokud jde o informace a rady, které budou uživatelům poskytnuty.
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku a nenese žádnou odpovědnost za použití těchto informací nebo rad. Tyto údaje jsou uvedeny pouze pro informační účely.
Jakékoli další informace nebo dotazy můžete zaslat na následující adresu:
E-mailem na adresu: avene.cz@pierre-fabre.com Poštou na adresu: LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE „Les Cauquillous“ 81506 LAVAUR, FRANCE CEDEX

 

ČLÁNEK 5 - ZVEŘEJŇOVÁNÍ ONLINE RECENZÍ A HODNOCENÍ UŽIVATELŮ

Webové stránky umožňují uživatelům identifikovat se a využívat službu online hodnocení a recenzí ke zveřejňování hodnocení nebo recenzí (dále jen „Hodnocení/recenze“) produktů LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Zaměstnanci společnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC nebo některé z jejích dceřiných společností mají zakázáno zveřejňovat Hodnocení/recenze na Webových stránkách.

Každý uživatel je zodpovědný za své Hodnocení/recenzi. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nemůže nést odpovědnost vůči žádné osobě za Hodnocení/recenzi zanechanou uživatelem.

5.1. Podmínky odesílání Hodnocení/recenzí
Zveřejněním hodnocení nebo recenze na webových stránkách uživatel prohlašuje a zaručuje:
- že jeho/její Hodnocení/recenze je/jsou v souladu s VOP a s platnými právními a regulačními předpisy; - že jsou autory Hodnocení/recenzí, že se nevydávají za jinou osobu a že nepoužívají falešnou e-mailovou adresu ani neuvádějí nesprávný původ svých Hodnocení/recenzí; - že jejich hodnocení/recenze jsou jejich vlastní dílo a neporušují práva duševního vlastnictví třetích stran; - že veškerý zveřejněný obsah je přesný.

Uživatelé dále prohlašují a zaručují, že nebudou odesílat žádný obsah:
- který je pravděpodobně může identifikovat (uživatelé nepoužívají své celé jméno, ale pouze křestní jméno nebo „pseudonym“); - který obsahuje informace (včetně cen) o konkurentech LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nebo jejich produktech (včetně dalších výrobců nebo distributorů nebo dodavatelů kosmetických výrobků a výrobků souvisejících s krásou/zdravím vlasů); - které nesouvisí s hodnocením produktů LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE prezentovaných na Webových stránkách; - za které obdrží od třetí strany jakoukoli kompenzaci; - který může být pravděpodobně považován za reklamu nebo propagační materiál či jinou formu propagace; - který obsahuje odkazy na jiné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktní informace nebo telefonní čísla; - který obsahuje počítačový virus nebo jakýkoli jiný potenciálně rušivý nebo škodlivý počítačový program či soubor nebo návod, jak takový virus, program nebo soubor vytvořit.
- který je hanlivý, výhružný, urážlivý, zlomyslný, podněcující k násilí nebo nenávisti, vulgární, neslušný, zasahující do soukromí nebo práv na podobu nebo jakýmkoli způsobem nevhodný; - který by spočíval v získání nebo poskytnutí diagnózy nebo rady týkající se zdravotních, psychologických, právních, finančních atd. problémů.

5.2. Kontrola, zveřejňování a úprava Hodnocení a recenzí
- Kontrolní charakteristiky
- před jakýmkoli zveřejněním AVENE DERMATOLOGICAL LABORATORES.
- ve lhůtě dvou (2) měsíců od data předložení uživatelem.
- Odmítnutí zveřejnění

Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění jakéhokoli Hodnocení/recenze, které podle jejího uvážení považuje za porušení podmínek stanovených v článku 1.

Kromě toho si společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE vyhrazuje právo nezveřejnit:
- duplicitní obsah; - recenze napsané v jiném jazyce, než je jazyk Webových stránek; - jakýkoli obsah, který je nesrozumitelný (zejména obsah s náhodnými znaky a řetězci slov).

- již zveřejněné hodnocení/recenze

Hodnocení/recenze zveřejněné po moderaci budou na webových stránkách viditelné po dobu tří (3) let. Po uplynutí této doby jsou hodnocení/recenze uloženy společností LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE po dobu tří (3) let.
Hodnocení/recenze odeslané uživatelem nebudou měněny.

5.3 Duševní vlastnictví
Na jakékoli Hodnocení/recenzi, které Uživatelé na Webových stránkách zveřejní, udělují tímto na dobu tří (3) let od zveřejnění Hodnocení/recenze společnosti PFDC a jejím přidruženým společnostem a společnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní celosvětovou licenci reprodukovat, reprezentovat, používat, kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, vytvářet odvozená díla, začleňovat ho/ji do jiných děl, šířit toto Hodnocení/recenzi (vcelku nebo po částech) a jinak využívat nebo vkládat tento obsah do jakéhokoli jiného média, nosiče nebo technologie.
Uživatelé tímto berou na vědomí, že PFDC, jakož i její přidružené organizace a společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE mohou překládat a zveřejňovat jejich hodnocení/recenze na svých současných i budoucích stránkách sociálních sítí (aniž by tento seznam byl úplný): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat atd.) a na jakékoli zahraniční verzi svých webových stránek, včetně webových stránek partnerů/distributorů.
Uživatelé tímto berou na vědomí, že takové zveřejnění může zahrnovat jejich jméno (nebo pseudonymy, jak je doporučeno výše) použité pro zveřejnění jejich Hodnocení/recenzí. Uživatelé tímto souhlasí s tím, že jejich hodnocení/recenze mohou být použity ve spojení se značkou LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE a souvisejícími logy značky LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, a to za podmínek stanovených v tomto odstavci.

5.4. Kontakt
V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se přípravků LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nebo jejich používání se mohou uživatelé obracet na společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE na následující adrese: contact.avene@pierre-fabre.com

Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE si vyhrazuje právo sdělit váš názor svému oddělení služeb zákazníkům, pokud to bude považovat za vhodné.

 

ČLÁNEK 6 - ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

 6.1 ODPOVĚDNOST
 Za používání webových stránek nesou plnou odpovědnost uživatelé. Uživatelé se zavazují používat webové stránky v souladu s jejich účelem.
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE zaručuje Uživatelům pokojné užívání Webových stránek a zejména zaručuje, že Webové stránky neporušují žádná práva duševního vlastnictví třetí strany a že jsou původní. Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE zaručuje, že webové stránky jsou v souladu s platnými francouzskými právními předpisy a platnými odpovídajícími průmyslovými normami pro webové stránky.
 
Uživatelé se zavazují, že nebudou dobrovolně nebo dokonce nedobrovolně vnášet viry, chyby nebo soubory jakéhokoli druhu, které by narušovaly fungování webových stránek, a v takovém případě za ně přebírají výhradní odpovědnost.
V duchu všeobecné úcty může společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE podniknout právní kroky proti nepoctivým uživatelům.
Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že si je plně vědom vlastností a omezení internetu, a zejména toho, že přenos dat a informací na internetu se vyznačuje pouze relativní technickou spolehlivostí, neboť se pohybuje v různorodých sítích s různými vlastnostmi a technickými možnostmi, které v určitých okamžicích narušují nebo znemožňují přístup.
 
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku připojení k Webovým stránkám nebo jejich používání uživatelem.
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenese odpovědnost za chyby, opomenutí, viry nebo výsledky, které mohou být získány nesprávným použitím služeb, informací a webových stránek. Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE je vázána pouze prostým závazkem konat.
 
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, manažeři nebo zaměstnanci LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC nenesou odpovědnost za:
- jakoukoli škodu vzniklou v důsledku připojení, přístupu k Webovým stránkám nebo jejich používání; - škodu vzniklou přímo nebo nepřímo v důsledku prohlížení Webových stránek nebo používání služeb, které jsou na nich k dispozici; - Přímé nebo nepřímé škody vyplývající z používání Webových stránek, zejména jakékoli provozní, finanční nebo obchodní ztráty nebo ztráty Webových stránek nebo dat v jakémkoli informačním systému, a to i v případě, že si je společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE vědoma možnosti vzniku takové škody.
 
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE v žádném případě nenese odpovědnost za ztrátu informací/služeb nebo škody související s touto službou. Žádné informace nebo služby poskytované na Webových stránkách nemohou být vykládány jako jakýkoli druh záruky.
S výjimkou platných právních předpisů nebo regulačních opatření nemůže být společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE činěna odpovědnou za jakékoli škody, zejména, ale nikoli výlučně, za ztrátu zisku, zákazníků, dat, nehmotného majetku, ke které může dojít v důsledku používání nebo nemožnosti používat Webové stránky a obecněji za jakékoli události související s Webovými stránkami nebo stránkami třetích stran.
 
6.2. AKTUALIZACE NEBO ODSTÁVKY WEBOVÝCH STRÁNEK
Společnost LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE se snaží zajistit přístup k Webovým stránkám sedm dní v týdnu a 24 hodin denně, ale není k tomu nijak zavázána. Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE proto může k Webovým stránkám přerušit přístup, zejména z důvodů údržby a aktualizace. Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenese žádnou odpovědnost za tato přerušení a za důsledky, které z nich mohou vyplývat pro uživatele nebo třetí strany.
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE si vyhrazuje právo na změnu nebo odstranění webových stránek bez předchozího upozornění a bez jakékoliv odpovědnosti. Vymazání nebo změny webových stránek v žádném případě nepředstavují pro uživatele důvod pro zvláštní náhradu škody nebo přidělení náhrady škody či úroky.
 
6.3. ZÁRUKY
Uživatelé berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že:
- používají Webové stránky a Službu na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována se všemi svými výhodami i nedostatky a je přístupná podle své dostupnosti, společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku týkající se kvality a kompatibility služby pro konkrétní použití a neporušení pravidel pro používání služby jejími uživateli (tento seznam není vyčerpávající).
 
- Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nezaručuje, že webové stránky nebo služby splní jejich očekávání; že budou nepřerušované, účelné, bezpečné nebo bezchybné; že výsledky, které lze získat použitím služeb, budou přesné a spolehlivé; že kvalita všech služeb, informací nebo jakéhokoli jiného materiálu, který získají prostřednictvím služby, bude odpovídat jejich očekávání; že případné vady použitého softwaru budou odstraněny.
 
- Jakýkoli materiál stažený nebo získaný jakýmkoli jiným způsobem při používání Služby je na vlastní nebezpečí. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za jakékoli poškození svého počítače nebo ztrátu dat v důsledku stažení tohoto materiálu.

 
ČLÁNEK 7 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, všechny prvky, které se objevují na Webových stránkách (včetně, a to zejména textu, dat, databází, grafiky, log, značek, názvů, animací, obrázků, videí, zvuků, softwaru a všech dalších prvků) (dále jen „prvky“) jsou výhradním vlastnictvím společností PFDC a LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nebo třetích stran, které k nim udělily licenci, a spadají pod francouzské a mezinárodní autorské právo a obecněji pod duševní vlastnictví.
 
Tyto prvky jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, databázemi dat, obchodním tajemstvím a/nebo všemi dalšími právy duševního vlastnictví.
Veškerá práva na reprodukci, reprezentaci a veřejnou komunikaci jsou vyhrazena, včetně vizuálních, fotografických, ikonografických a jiných zobrazení. Reprodukce celé webové stránky nebo její části na jakémkoli elektronickém médiu je bez výslovného souhlasu Ředitele publikování obsahu přísně zakázána.
 
Značky a loga použité na webových stránkách jsou zaregistrované, jejich reprodukce by představovala porušení práv. Veškerá práva na použití jsou vyhrazena. V souladu s článkem L.122-4 Zákona o duševním vlastnictví Francouzské republiky by jakékoli zobrazení nebo reprodukce, které nejsou výslovně povoleny, ať už vcelku nebo zčásti, a jakýmikoli prostředky, byly nezákonné a představovaly by jeho porušení, které se trestá podle článků L. 335-2. a následujících Zákonu o duševním vlastnictví.
 
Uživatel není oprávněn prodávat, kopírovat, pronajímat, uvádět na trh, převádět, postupovat nebo jinak dále poskytovat, upravovat, přizpůsobovat webové stránky, slučovat je zcela nebo částečně s jiným softwarem, překládat, dekompilovat, rozebírat nebo vytvářet jakýkoli software nebo funkce odvozené z webových stránek bez výslovného písemného souhlasu Ředitele publikování obsahu. 
 
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE uděluje uživateli bezplatnou, nevýhradní, nepřenosnou, osobní licenci omezenou na jeho soukromé použití, na přístup, používání a prohlížení Webových stránek a jejich Prvků. Toto právo je uděleno výhradně pro osobní, soukromé a nekomerční použití a s výhradou zachování všech upozornění týkajících se reprodukce a práv duševního vlastnictví. Uživateli je proto zakázáno kopírovat či reprodukovat všechny prvky nebo jejich části jakýmikoli prostředky a na jakémkoli stávajícím nebo budoucím médiu, překládat prvky do jakéhokoli jiného jazyka a Prvky přizpůsobovat.
 
Jakékoli jiné použití prvků je přísně zakázáno a představuje porušení ustanovení Zákonu o duševním vlastnictví.

 
ČLÁNEK 8 - OSOBNÍ ÚDAJE

Pro více informací o ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ na webových stránkách je uživatel společností LABORATOIRES A-DERMA vyzván, aby se seznámil s následujícími informacemi: https://www.eau-thermale-avene.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

 
ČLÁNEK 9 - HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Uživatel bere na vědomí, že společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE může poskytovat odkazy na webové stránky nebo aplikace, které patří nebo nepatří do skupiny Pierre Fabre. Tyto webové stránky nebo aplikace jsou nezávislé na Webových stránkách.
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE neupravuje ani nekontroluje zdroje a obsah těchto webových stránek ani jejich odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace.
Odkazy na tyto webové stránky nebo aplikace v žádném případě neznamenají souhlas, potvrzení nebo přistoupení společnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE k obsahu těchto webových stránek nebo aplikací, a tím spíše k jejich případnému využití.
Společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE proto nenese odpovědnost za obsah, produkty, služby, reklamu, soubory cookies nebo jiné prvky těchto webových stránek, ani za jakékoli škody nebo ztráty, prokázané nebo údajné, vyplývající nebo související s používáním těchto informací, služeb nebo údajů dostupných na těchto webových stránkách nebo aplikacích.
 
Hypertextové odkazy lze vytvářet pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Všechny žádosti o povolení musí být zaslány na následující adresu: contact.avene@pierre-fabre.com

 
ČLÁNEK 10 - ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 Pokud uživatelé vyžadují více informací o používání souborů cookie na webových stránkách, vyzývá je společnost LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, aby si prohlédli tabulku souborů cookie, která je k dispozici na adrese: https://www.eau-thermale-avene.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

 

ČLÁNEK 11 - NEODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Pokud je některé z ustanovení VOP neplatné v důsledku změny právních předpisů, nařízení nebo rozhodnutí soudu, nemá to žádný vliv na platnost a dodržování ostatních ustanovení VOP.
Pokud některá ze smluvních stran netrvá na některém z ustanovení VOP, nemůže se později téhož ustanovení dovolávat.

 

ČLÁNEK 12 - OSTATNÍ USTANOVENÍ

Pokud by některé ustanovení VOP pozbylo platnosti nebo pokud by nebylo úplné, bude dané ustanovení nahrazeno ustanovením, které je mu z hlediska právního výkladu nejbližší.
Uživatelé prohlašují a potvrzují, že se seznámili s VOP a že používání webových stránek představuje ze strany uživatelů úplný a bezpodmínečný souhlas se všemi VOP.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se VOP nebo jakýchkoli dotazů či připomínek k Webovým stránkám nebo uživatelskému účtu mohou uživatelé psát své dotazy na následující adresu: contact.avene@pierre-fabre.com

 

ČLÁNEK 13 - ZMĚNY VOP

VOP mohou být kdykoli změněny společností LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Uživatelé budou o těchto změnách informováni. Jakékoli použití Webových stránek po oznámení změny představuje souhlas s VOP. V takovém případě se použijí VOP platné na webových stránkách v den jejich použití uživatelem. Pokud uživatel se změnami VOP nesouhlasí, zavazuje se, že na webové stránky nebude vstupovat. 
V případě překladu VOP je platná a použitelná pouze francouzská verze.

ČLÁNEK 14 - ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Tyto VOP podléhají francouzskému právu.
Jakýkoli spor, který se vyskytne v souvislosti s VOP, bude předmětem mediace před zahájením jakéhokoliv soudního či rozhodčího řízení. V případě neúspěchu mediace bude spor předložen příslušnému francouzskému soudu.

Zpět na začátek