10/01/2018 - Novinky

Soutěž o 10 kabelek Michael Kors s řadami Avène antiage
Jak můžete vyhrát

Na naší Facebookové stránce proběhne v období mezi 15.1. a 18.2. pět soutěžních kol. V každém kole rozdáme dvěma šťastným výherkyním luxusní kabelku od značky Michael Kors. Abyste vyhráli, stačí jen splnit soutěžní úkol, být vybráni a prokázat, že jste si v tomto roce zakoupili některý z produktů našich antiage řad YsthéAl, PhysioLift nebo Sérénage.1. Soutěžní kolo
15. - 21. 1.
(soutěžní úkol bude na našem FB zveřejněn 15.1.)


2. Soutěžní kolo
22. - 28. 1.
(soutěžní úkol bude na našem FB zveřejněn 22.1.)


3. Soutěžní kolo
29. 1. - 4. 2.
(soutěžní úkol bude na našem FB zveřejněn 29.1.)


4. Soutěžní kolo
5. - 11. 2.
(soutěžní úkol bude na našem FB zveřejněn 5.2.)


5. Soutěžní kolo
12. - 18. 2.
(soutěžní úkol bude na našem FB zveřejněn 12.2.)


na facebook Avène

 
ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE „Antiage“

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané „Antiage“ (dále jen „Soutěž").


1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., se sídlem: Praha 9 - Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČ: 276 02 389 (dále jen „Pořadatel“). Soutěž je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatele.


2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 15. 1. 2018 do 18. 2. 2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím profilu Pořadatele na sociální síti Facebook www.facebook.com/eauthermaleaveneczsk (dále jen „profil Pořadatele na Facebooku“).


3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15-ti let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“) s doručovací adresou v České republice, nebo Slovenské republice, které mají založený profil na sociální síti Facebook a které splní dále uvedené podmínky. Účastníci Soutěže mladší 18-ti let se mohou této Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.


4. PRINCIP SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena do pěti (5) soutěžních kol v délce trvání sedmi po sobě jdoucích kalendářních dní (tj. kalendářního týdne) každé. Pro každé soutěžní kolo Pořadatel zvolil jednu otázku anebo soutěžní úkol.


Harmonogram Soutěže:

15. 1. 2018   1. soutěžní kolo (uzávěrka soutěžního kola dne 21. 1. 2018 ve 23:59:59s)

22. 1. 2018   2. soutěžní kolo (uzávěrka soutěžního kola dne 28. 1. 2018 ve 23:59:59s)

29. 1. 2018   3. soutěžní kolo (uzávěrka soutěžního kola dne 4. 2. 2018 ve 23:59:59s)

05. 2. 2018   4. soutěžní kolo (uzávěrka soutěžního kola dne 11. 2. 2018 ve 23:59:59s)

12. 2. 2018   5. soutěžní kolo (uzávěrka soutěžního kola dne 18. 2. 2018 ve 23:59:59s)


Podmínky účasti v jednotlivých soutěžních kolech:


1. soutěžní kolo:

Prvého soutěžního kola se soutěžící zúčastní tak, že v době konání tohoto soutěžního kola správně odpoví na soutěžní otázku: „Kolik produktů obsahuje kompletní program péče zpomalující projevy stárnutí značky Avène?“. Odpověď vloží soutěžící pod příspěvek Pořadatele týkající se prvého soutěžního kola, umístěný na Facebookovém profilu Pořadatele.


2. soutěžní kolo:

Druhého soutěžního kola se soutěžící zúčastní tak, že v době konání tohoto soutěžního kola umístí pod příspěvek Pořadatele týkající se tohoto soutěžního kola umístěný na Facebookovém profilu Pořadatele, svou příhodu, kdy se se svou maminkou opravdu nasmál (protože nejkrásnější vrásky jsou ty od smíchu).


3. soutěžní kolo:

Třetího soutěžního kola se soutěžící zúčastní tak, že v době konání tohoto soutěžního kola umístí pod příspěvek Pořadatele týkající se tohoto soutěžního kola, umístěný na Facebookovém profilu Pořadatele, odpověď na otázku „Co dalšího kromě kvalitní péče děláte, abyste tvorbě vrásek předešli?“.


4. soutěžní kolo:

Pro účast ve čtvrtém soutěžním kole musí účastník v době konání tohoto soutěžního kola umístit pod příspěvek Pořadatele týkající se tohoto soutěžního kola, umístěný na Facebookovém profilu Pořadatele, pokračování věty „SVÉ STÁŘÍ CHCI PROŽÍT……..“.


5. soutěžního kolo:

Pátého soutěžního kola se soutěžící zúčastní tak, že v době konání tohoto soutěžního kola napíše pod příspěvek Pořadatele týkající se tohoto soutěžního kola, umístěný na Facebookovém profilu Pořadatele, do komentáře básničku, která nejlépe vystihne vlastnosti produktů z péče proti stárnutí značky Avène.

Zveřejněním soutěžního příspěvku (tj. odpověď, komentář, báseň) do komentáře na profilu Pořadatele na Facebooku soutěžící souhlasí s těmito pravidly Soutěže, a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) Pořadateli svůj souhlas s pravidly Soutěže a užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy dle čl. 8 těchto pravidel.

Soutěžící je zařazen do Soutěže okamžikem úspěšného zveřejnění soutěžního příspěvku.

Do vyhodnocení Soutěže nebudou zařazeni účastníci, jejichž soutěžní příspěvek byl zveřejněn po datu ukončení příslušného soutěžního kola, jehož se týká.

Každý soutěžící se může účastnit i více soutěžních kol. Jednotlivého soutěžního kola se však může soutěžící účastnit pouze jedenkrát. Výhru v Soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jedenkrát.


5. VÝHRY V SOUTĚŽI, VÝBĚR VÝHERCŮ

Pořadatel vkládá do každého soutěžního kola dvě (2) kabelky značky Michael Kors. Modely kabelek vybírá Pořadatel.

Celkem tedy Pořadatel vkládá do Soutěže 10 kabelek značky Michael Kors.

Podmínkou vzniku nároku na výhru v Soutěži je vedle splnění podmínek stanovených pro účast v příslušném soutěžním kole nákup některého z výrobků jedné z produktových řad YSTHÉAL, PHYSIOLIFT anebo SÉRÉNAGE (dále jen „vybraný produkt“) a uschování účtenky z tohoto nákupu. Pořadatel stanoví, že podmínka nákupu vybraného produktu je splněna i v případě nákupu vybraného produktu soutěžícím přede dnem zahájení Soutěže, nejdříve však 1. 1. 2018 (jinými slovy soutěžící se pro účely Soutěže může prokázat účtenkou z nákupu provedeného počínaje dnem 1. 1. 2018).

V prvém soutěžním kole budou Pořadatelem vybráni dva soutěžící, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku, losováním do 5 pracovních dní ode dne skončení prvého soutěžního kola.

V dalších soutěžních kolech (tj. 2. až 5.) vybere tříčlenná porota sestavená Pořadatelem ze soutěžních příspěvků účastníků, kteří splnili všechny podmínky Soutěže, resp. příslušného soutěžního kola, na základě posouzení originality (kreativity) soutěžního příspěvku vždy dva (2) soutěžící, a to do 5 pracovních dní ode dne skončení příslušného soutěžního kola.

Vylosovaní/porotou vybraní soutěžící budou Pořadatelem zkontaktováni do 3 pracovních dnů ode dne vylosování/provedení výběru prostřednictvím zprávy na profilu vybraného soutěžícího, pomocí kterého účastník soutěžní příspěvek vložil (nahrál) a vyzváni ke sdělení jejich jména, příjmení a doručovací adresy v rámci České republiky či Slovenské republiky a zaslání skenu (fotografie) účtenky prokazující nákup vybraného produktu.

Výhercem se stává vybraný soutěžící, který ve stanovené lhůtě odpoví na výzvu Pořadatele ke sdělení jeho údajů a řádně prokáže uskutečnění nákupu vybraného produktu. O splnění podmínek pro vznik nároku na výhru bude výherce Pořadatelem informován potvrzující zprávou.

V případě, že nebude možné vybraného soutěžícího kontaktovat, stejně jako i v případě, že vybraný soutěžící neodpoví na výzvu (zprávu) Pořadatele, popřípadě neprokáže Pořadateli nákup vybraného produktu do 10 kalendářních dní ode dne odeslání zprávy Pořadatelem, vybranému soutěžícímu nárok na výhru v Soutěži, resp. v příslušném soutěžním kole nevznikne. Výběr náhradníků za vybrané soutěžící, kterým nárok na výhru nevznikl, bude proveden způsobem popsaným výše pro výběr v jednotlivých soutěžních kolech.

Jména výherců budou po vyhodnocení zveřejněna na profilu Pořadatele na Facebooku.

Výhra v Soutěži bude výhercům zaslána poštou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání potvrzující zprávy o výhře Pořadatelem.


6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRY

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.


7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o soutěžícím a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze Soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém Soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních příspěvků. Pořadatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze Soutěže účastníka, jehož soutěžní příspěvek, je dle rozhodnutí Pořadatele z jakéhokoli důvodu nevhodný, zejména z důvodu neetičnosti, vulgárnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen dále zdůvodňovat. Rozhodnutí Pořadatele je konečné.


8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Účastí v Soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jména, příjmení, doručovací adresy, adresy na sociální síti Facebook, případně podoby účastníka zachycené na profilové fotografii (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele za účelem organizace Soutěže a zaslání výhry a dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do písemného odvolání souhlasu účastníkem na adrese sídla Správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv Správcem se může účastník obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání tohoto souhlasu je účinné dnem jeho doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka ze Soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, nebyla-li zatím účastníkovi doručena. Účastník Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně podobiznu, jméno a příjmení účastníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

Účastník výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen „licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn soutěžní příspěvek upravovat či jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení soutěžního příspěvku.

Soutěžící účastí v Soutěži prohlašuje a zaručuje se, že je jediným autorem jím zveřejněného soutěžního příspěvku, a že jím zveřejněný soutěžní příspěvek neporušuje právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné soutěžní příspěvky se mohou na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Účastník odpovídá Pořadateli za újmu vzniklou v důsledku nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky.


9. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž anebo některé ze soutěžních kol zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její/jeho pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách Pořadatele www.eau-thermale-avene.cz.

Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže.

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly Soutěže.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Účastníci Soutěže jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Pořadateli a nikoliv sociální síti Facebook.

Zapojením do Soutěže berou účastníci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

Úplná pravidla Soutěže jsou dostupná na webových stránkách Pořadatele www.eau-thermale-avene.cz.

Praha, 15. 1. 2018

PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o.

Poslat e-mailem

Každá pleť má svě specifické potřeby,
objevte svůj rituál péče s Eau Thermale Avène.

Spustit diagnostiku
  • Doporučení produktů pro Váš typ pleti
  • Přístup k Vašim oblíbeným produktům a recenzím
  • Uložte si své nákupy, abychom Vás mohli odměnit za Vaši loajalitu
Zaregistrujte se nyní

Vyhledávání

Přihlašte se prosím

Pro uložení informace musíte být přihlášení do vašeho účtu Avène.


Přihlásit se nebo založit účet

You can't post more than one comment on a product

Ohodnotit

* Povinná pole

Můj účet

-Den
-Měsíc
-Rok

Značky skupiny Pierre Fabre:

*Povinná pole

Děkujeme vám za hodnocení!

Váš komentář byl zařazen do fronty ke kontrole administrátorem. Po zkontrolování bude publikován.