Právní úprava

I / PRÁVNÍ ÚPRAVA

Vydavatel
PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS
Zjednodušená akciová společnost
Se sídlem: 45, Place Abel Gance - 92100 Boulogne Cedex
Kapitál: 22 987 907,85 Euro - RCS of Nanterre 319 137 576.


Odpovědná osoba
PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS


Webmaster
Mazarine Digital – Limited company - S.A.S
Registrovaná: Paris RCS pod číslem B 431 442 896
Se sídlem: 2, square Villaret de Joyeuse 75017 Paris, France
Phone : +33 (0) 1 58 05 49 50 – Fax : +33 (0) 58 05 49 59.
Přejete-li si kontaktovat správce webových stránek, klikněte ZDE.


Registrace domény
Hostitelská společnost OVH,
SAS s kapitálem 10 069 020 EUR, registrovaným na 2 ulici Kellermann - 59100 Roubaix - Francie,
pod číslem 537 407 926 nachází 2,
jehož sídlo se nachází na 2 ulici Kellermann - 59100 Roubaix - Francie


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Tyto všeobecné podmínky stanovují pravidla užívání webových stránek Dermatologických laboratoří Avène, která přijímáte již samotným úkonem návštěvy těchto stránek. Pokud jsou tyto podmínky pro Vás neakceptovatelné, prosíme Vás, abyste tyto webové stránky opustili.

Jste-li nezletilý(á), zavazujete se, že budete tyto webové stránky konzultovat pouze v přítomnosti Vašich rodičů nebo poručníků, kteří s těmito podmínkami souhlasí. Tyto podmínky lze kdykoliv měnit, a to bez předchozího upozornění.


II – PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Tyto webové stránky jsou tvořeny v souladu s francouzskou platnou právní úpravou, které také podléhají.

Webové stránky Dermatologických laboratoří Avène lze navštěvovat na adrese : www.eau-thermale-avene.cz a to za určitých podmínek, které se zavazujete vzít na vědomí a dodržovat. Tyto podmínky užívání jsou stanoveny v tomto dokumentu.

Webové stránky lze užívat a konzultovat je výhradně za účelem osobní, nikoliv obchodní, potřeby. Všeobecně je zakázáno užívat celé webové stránky nebo jejich část k nedovoleným účelům (autorská práva) a v rozporu s těmito podmínkami užívání. Při návštěvě a konzultaci těchto webových stránek jste vázáni povinností dodržovat podmínky užívání tak, jak jsou uvedeny v den Vaší návštěvy těchto stránek.


Předmět webových stránek
Tyto webové stránky byly vytvořeny za účelem poskytnout Vám informace
 • Dermatologických laboratořích Avène (aktuality, přípravky..........). Tyto webové stránky nezakládají žádnou obchodní nabídku. Tyto webové stránky rozšiřují nesmluvní informace
 • Dermatologických laboratořích Avène s cílem popsat všechny jejich přípravky, a to bez jakékoliv vůle učinit přímou obchodní nabídku k prodeji přípravků nebo služeb (s výjimkou výslovně uvedených případů).
Vzhledek k tomu, že aktualizace těchto webových stránek bere v úvahu veškeré činnosti, může se stát, že některé nové informace nebo nová oznámení nebudou v době jejich rozšiřování již v platnosti, případně budou zastaralé. Dermatologické laboratoře Avène, jakkoliv k tomu vynakládají veškeré potřebné úsilí, nemohou zaručit dokonalou aktualizaci všech nebo nových informací , které jsou rozšiřovány na těchto webových stránkách.


REGISTRACE
S obsahem webových stránek se můžete seznámit bez splnění jakékoliv registrační povinnosti.

Webové stránky mohou ve zvláštních případech sdělovat osobní údaje, a to jsou-li nutně potřebné k identifikaci, na výzvu nebo pro účely právního stíhání osoby, která je podezřelá z porušení nebo se dopustila (úmyslně či neúmyslně) porušení práv nebo vlastnického práva k těmto webovým stránkám, případně porušení práv ostatních uživatelů těchto webových stránek nebo jiných osob, které mohou být za takový druh činnosti trestně odpovědné.


Záruky
Dermatologické laboratoře Avène se zavazují ověřit, že obsah jejich webových stránek je v souladu s ustanoveními současné francouzské platné právní úpravy.

Dermatologické laboratoře Avène se dále zavazují nerozšiřovat zejména údaje, týkající se násilí, pornografie nebo pomluvy, které by vedly k porušení práv třetích osob a nerozšiřovat nedovolené informace, zvláště pak povahy rasové nesnášenlivosti, xenofóbie, pedofilie nebo jinak ohrožující lidskou důstojnost.

Dermatologické laboratoře Avène nezaručují přesnost a úplnost informací, které tvoří obsah těchto webových stránek.

Rozšiřované texty ovšem mohou být v době mezi Vašimi různými návštěvami webových stránek předmětem aktualizace. Žádným způsobem nezaručujeme, že tyto informace jsou v daný okamžik přesné, kompletní a aktualizované.

Dokumenty, které rozšiřujeme v elektronické podobě na těchto webových stránkách jsou předmětem mnoha kontrolních čtení a korektur ; mohou přesto obsahovat chyby. Pokud takovou chybu objevíte, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře a my zajistíme odpovídající opravy.


Zacházení s Aplikacemi a jejich obsahem, pokud se týká poradenství poskytovaného na webových stránkách
Součástí webových stránek jsou elektronické aplikace, jednak umožňující diagnostiku pokožky on-line, také průvodce s poradenstvím na téma krása/zdraví, které jsou Vám plně k dispozici a prostředníctvím kterých můžete získat doporučení, týkající se péče o pokožku.

Jejich zpřístupnění nezakládá v žádném případě přechod vlastnických práv souvisejících s těmito aplikacemi. Získáváte pouze užívací licenci k těmto aplikacím, která nemá výhradní charakter a slouží pouze Vašim soukromým účelům. Z tohoto titulu je zakázáno jakýmkoliv způsobem a na základě jakéhokoliv podkladu kopírovat nebo jiným způsobem reprodukovat tyto současné i budoucí Aplikace jako celek, stejně tak jejich části, překládat je do kteréhokoliv cizího jazyka nebo cizí řeči, případně Aplikace upravovat.

Dermatologické laboratoře Avène nenesou jakoukoliv přímou nebo nepřímou odpovědnost za důsledky takového konání a/nebo případných škod, jejichž následkem by bylo způsobení poruchy webových stránek, ani za pirátství, týkající se Aplikací.

Dermatologické laboratoře Avène rovněž nenesou odpovědnost za dosažené výsledky, pouze za prostředky, které Vám jsou při poradenství poskytovány. Dermatologické laboratoře Avène dále neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky a nenesou žádnou odpovědnost za způsob, jakým budou třetí osoby s obdrženými informacemi a doporučenými přípravky nakládat. Tyto informace jsou výhradně oznamovací povahy a musejí být potvrzeny odborníky. Pokud potřebujete jakékoliv doplňující informace a/nebo máte-li jakoukoliv pochybnost, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře (připravit propojení s formulářem).


Právní odpovědnost
Přestože vydavatel webových stránek učinil veškeré potřebné kroky k zajištění věrohodnosti informací a služeb, které webové stránky obsahují, nenese odpovědnost za případné omyly, opomenutí, viry nebo výsledky, jichž mohlo být dosaženo v důsledku špatného užívání s těmito údaji. Webové stránky jsou vázány pouze dodržováním zvolených prostředků.

Dermatologické laboratoře Avène, jejich ředitelé nebo zaměstnanci nenesou odpovědnost za :

Jakoukoliv vzniklou škodu, k níž došlo během připojení, vstupu nebo používání těchto webových stránek.

Jakoukoliv vzniklou škodu přímo nebo nepřímo související s návštěvou webových stránek nebo s nakládáním s informacemi, které tyto webové stránky poskytují.

Jakoukoliv vzniklou škodu přímo nebo nepřímo související s užíváním těchto webových stránek, zejména za veškeré ztráty ve smyslu hospodářských výsledků, finančních nebo obchodních nebo za ztráty programů či dat v celém informačním systému, a to i v případě, že Dermatologické laboratoře Avène byly o eventuálním vzniku takových škod informovány.

Všeobecněji vzato, Dermatologické laboratoře Avène neposkytují žádné záruky, výslovně ani mlčky, pokud se týká webových stránek jako celku nebo jejich částí.

Návštěvníci webových stránek se zavazují nevnést virus, ani dokumenty či nosiče kteréhokoliv původu, které by narušily fungování webových stránek ; v takovém případě by za tyto úkony nesli plnou odpovědnost.

V duchu všeobecné vzájemné úcty mohou Dermatologické laboratoře Avène takové bezohledné návštěvníky právně stíhat.

Uživatel prohlašuje a zaručuje, že mu jsou dokonale známy charakteristiky i omezení Internetu, a to zejména fakt, že předávání dat a informací po Internetu nemůže využívat, než relativně přesnou techniku přenosu, a to vzhldem k tomu, že tato data a informace se přenášejí po sítích, jejichž charakteristiky a technické kapacity jsou odlišné a které v určitých chvílích komplikují nebo znemožňují přístup.

Vydavatel a správce webových stránek vynakládá veškeré potřebné úsilí k tomu, aby stránky byly přístupné 7/7 dnů a 24/24 hodin, ovšem k dosažení tohoto cíle není nikterak vázán. Může tedy přerušit možnost přístupu, a to zejména z důvodů provádění údržby nebo oprav. Dermatologické laboratoře Avène si ponechávají možnost kdykoliv a bez předchozího upozornění na úpravy, dočasně zastavit nebo přerušit provoz webových stránek nebo jejich části, včetně prostoru pro komunikaci, zejména toho, který je propojen s jinými webovými stránkami.

Dematologické laboratoře Avène nenesou v žádném případě odpovědnost za integritu takových přerušení, ani za následky, které z nich mohou vzniknout uživateli nebo třetím osobám.

Webové stránky nenesou v žádném případě odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat. Jakákoliv informace nebo jakékoliv doporučení předávaná prostřednictvím těchto webových stránek nelze považovat za záruku kterékoliv povahy.

Kromě toho propojení s dalšími texty mohou vést k návštěvě externích webových stránek, spravovaných třetími osobami. Nad těmito stránkami nemohou Dermatologické laboratoře Avène vykonávat jakoukoliv kontrolu, žádným způsobem nezaručují informace disponibilní na těchto ostatních webových stránkách a nenesou jakoukoliv odpovědnost za jejich obsah. Propojení s jinými webovými stránkami se uskutečňuje výhradně na Vaši odpovědnost.


Vlastnická práva k duševnímu vlastnictví
Celkový obsah těchto webových stránek stejně jako každá jejich jednotlivá část separátně vzato (všechny názvy přípravků nebo uvedených značek, architektura, texty, fotografie, obrázky, ilustrace......) jsou výhradním vlastnictvím Dermatologických laboratoří Avène nebo jejich dodavatelů technických služeb, a to v souladu s platnou francouzskou právní nebo mezinárodněprávní úpravou institutu vlastnického práva, v širším smyslu práva duševního vlastnictví.

Upozorňujeme návštěvníky webových stránek, že fotografie nebo zvláštní znamení mohou zakládat nárok vyplývající z práv duševního vlastnictví.

Veškerá práva zakládající možnost kopírování, předvádění nebo veřejné komunikace, včetně vizuálního předvádění, a to fotografií, ikonografií nebo podobně, jsou vyhrazena.

Kopírování těchto webových stránek nebo jejich částí elektronickou cestou, a to na jakémkoliv nosiči, je přísně zakázáno, s vyjímkou výslovného povolení ředitele publikace.

Značky používané na těchto webových stránkách jsou registrovanými značkami, stejně tak loga. Jejich kopírování zakládá skutkovou podstatu trestného činu padělání.

Veškerá uživatelská práva jsou vyhrazena.

V souladu s ustanovením článku L.122-4 zákona o duševním vlastnictví jakékoliv výslovně nepovolené předvedení nebo kopírování celku nebo části těchto webových stránek kterýmkoliv způsobem je nezákonné a zakládá skutkovou podstatu trestného činu padělání, který se trestá podle článku L. 335-2 a následujících ustanovení zákona o duševním vlastnictví.

BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN / Corbis - J. DAVID - B. HUGAND / ABM - V. LANCASTER - LIDJI / Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE / Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER / Option Photo - P. STRUBE – Studio X.


Osobní údaje
Dermatologické laboratoře Avène nevyžadují v žádném případě od kteréhokoliv uživatele webových stránek sdělení osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, elektronická adresa, povolání....). Nicméně, budete-li potřebovat obdržet určité informace nebo zaslat dokumenty, můžete být požádáni zapsat se, a tedy sdělit určité osobní údaje.

Dermatologické laboratoře Avène Vám sdělují, že veškeré osobní údaje, které jim sdělíte on-line, jsou určeny výhradně pro potřeby Dermatologických laboratoří Avène nebo všech ostatních entit, náležejících ke skupině PIERRE FABRE, které jsou odpovědné za jejich zpracování a uchování. Tyto údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou třetích osob spravujících doménu těchto webových stránek nebo těch, které zasahují do jejich obsahu a řízení.

Dermatologické laboratoře Avène se zavazují k provedení všech potřebných rozumných opatření za účelem ochrany těchto důvěrných osobních dat.

Dermatologické laboratoře Avène Vás upozorňují na skutečnost, že jejich databáze, která může obsahovat tyto osobní údaje je předmětem oznámení Národní komisi pro informatiku a svobody (Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Dermatologické laboratoře Avène připomínají, že v souladu s právními ustanoveními vyhlášky « Informatice a Svobodách » ze dne 6. Ledna 1978 (La loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978) máte právo přístupu, změny, opravy i odstranění údajů, které se Vás týkají.

Tohoto práva můžete kdykoliv využít formou zaslání dopisu na následující adresu :

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique BP 100 81506 LAVAUR CEDEX

Úpravy budou provedeny v co nejkratší možné, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů od doručení Vaší žádosti.

Pokaždé, kdy budou údaje osobního charakteru shromážděny na webových stránkách, budou výslovně připomenuty právní podmínky sběru a/nebo změn shromažďovaných údajů.

S výhradou obdržení Vašeho předchozího souhlasu Vám mohou Dermatologické laboratoře Avène zasílat prospekty přímo na Vaši adresu nebo formou « newsletter » elektronickou poštou.

Pokud jste si objednali informační služby elektronickou poštou ("newsletter"), můžete tento požadavek kdykoliv zrušit, postupem podle návodu, který je uveden na konci každého dopisu, a to jakmile jej obdržíte.


Cookies
Pro statistické účely (např. odhad návštěvnosti webových stránek), za účelem zlepšení navigace (např. upřednostnění určitého navigátora nebo typu barevné reklamy v rámci optimalizace webových stránek) a z bezpečnostních důvodů můžeme potřebovat shromáždit údaje, které se Vás týkají použitím « cookies ».

« Cookie » je soubor údajů, který je Vašemu navigátorovi odeslán webovým serverem a je uložen na pevném disku Vašeho počítače. Jeden nebo více « Cookies » může být anonymně umístěno na pevném disku Vašeho počítače. (stránky, které jste navštívili, datum a hodina jejich návštěvy atd.).

Tyto cookies neobsahují žádné informace soukromého charakteru nebo takové, které by vedly k možnosti Vás identifikovat. Cookie nám neumožní identifikovat Vás, ale shromáždit informace týkající se Vaší návštěvy našich webových stránek. Umožňují nám pouze zjistit, která část naší činnosti Vás zajímá a přizpůsobit tomu naší komunikaci s Vámi.

Existenci těchto cookies lze zjistit.

S jejich přítomností samozřejmě nemusíte souhlasit a můžete je naopak odmítnout. Lze zamítnout registraci cookies deaktivací této funkce u Vašeho navigátora (postup je upřesněn na webových stránkách Národní Komise pro Informatiku a Svobody Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).


Zabezpečení
Vzhledem k tomu, že Internet je veřejná síť, Dermatologické laboratoře Avène nemohou zaručit zneužití těchto údajů třetími osobami.


Propojení s jinými webovými stránkami
Dermatologické laboratoře Avène mohou zajistit propojení s jinými webovými stránkami, patřícími nebo nepatřícími Skupině PIERRE FABRE. Tyto stránky jsou nezávislé na webových stránkách Dermatologických laboratoří Avène .

Dermatologické laboratoře Avène needitují ani nekontrolují zdroje a obsah těchto ostatních webových stránek nebo jejich propojení s dalšími jinými webovými stránkami.

Propojení s jinými webovými stránkami v žádném případě nezakládá souhlas Dermatologických laboratoří Avène s jejich obsahem, ani potvrzení správnosti jejich obsahu nebo připojení se k jejich obsahu.

Dermatologické laboratoře Avène nemohou být od té chvíle odpovědné za jejich obsah, nenesou jakoukoliv odpovědnost za přípravky, služby, reklamu, cookies nebo jiné součásti těchto jiných webových stránek, stejně tak nenesou žádnou odpovědnost za veškeré způsobené škody nebo ztráty, prokázané nebo uváděné, k nimž by došlo v souvislosti s užíváním informací, služeb nebo údajů, které jsou na těchto jiných webových stránkách k dispozici.

Naopak k vytvoření hypertextového propojení s webovými stránkami Dermatologických laboratoří Avène nemůže dojít bez předchozího písemného povolení Dermatologických laboratoří Avène. Veškeré žádosti o takové povolení musejí být zaslány značce prostřednictvím kontaktního formuláře. Jakékoliv nepovolené užívání zakládá skutkovou podstatu testného činu padělání, který je trestán podle trestního práva.


Redakční prostor webových stránek
Webové stránky Dermatologických laboratoří Avène dávají internautům k dispozici komunikační prostor a možností kontaktovat je nebo jim zaslat otázky na adresu :
Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX


Veškeré zprávy podané v rámci tohoto komunikačního prostoru vyjadřují názory každého z jejich autorů. Ovšem vzhledem k tomu, že webové stránky Dermatologických laboratoří Avène odpovídají za obsah sdělovaný v rámci jejich prosotru, odpovědné osoby proto mohou odstranit, případně ponechat nezodpovězené, veškeré zprávy, jejichž obsah by byl zavrženíhodný, protiprávní nebo nebyl v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami užívání.

Účastníci se zároveň zaručují nepředávat zprávy :
 • mající povahu skryté reklamy ;
 • lživé nebo bludné ;
 • jejichž obsah by zakládal porušení práv literárního nebo uměleckého vlastnictví, porušení průmyslových práv na ochranu značek nebo průmyslového vlastnictví, případně porušení práv třetích osob, jakými jsou právo na podobu právo na ochranu osobního soukromí ;
 • zprávy hanlivé povahy nebo mající charakter pomluvy, křivého obvinění, rasové nenávisti, xenofobie, revizionizmu nebo které poškozují čest nebo pověst třetích osob. Dále zprávy podněcující k diskriminaci, nenávisti vůči jedné osobě nebo skupině osob vzhledem k jejich původu nebo etnické, národnostní, určité rasové nebo náboženské příslušnosti ;
 • vyhrožující jedné osobě nebo skupině osob ;
 • poškozující veřejný zájem, podléhající občanskoprávnímu nebo trestnímu stíhání ; charakteru pomluvy, protiústavní zprávy, zprávy extrémistické povahy nebo pocházející od legislativně zakázaných skupin ;
 • podněcující ke spáchání přečinu nebo trestného činu, k sebevraždě, teroristickým činům nebo schvalující, případně oslavující trestné činy, teroristické činy, válečné trestné činy nebo trestné činy proti lidskosti ;
 • zprávy pornografické povahy, v rozporu s dobrými mravy nebo porušující lidskou důstojnost ;
 • umožňující třetím osobám opatřit si přímo nebo nepřímo pirátský software, sériová čísla softwarů, softwary umožňující počítačové pirátství a proniknutí do počítačových a telekomunikačních systémů a všeobecně veškeré softwarové nástroje umožňující poškození práv třetích osob, porušení bezpečnosti nebo poškození majetku třetích osob ; obsahující viry nebo jiné aplikace, které by mohly porušit nebo poškodit softwary, počítačová vybavení a počítače webových stránek Dermatologických laboratoří Avène nebo jejich uživatelů ;
zprávy zakladající řetězce přeposílaných dopisů.

Uživatel se zavazuje brát ohled na image a pověst webových stránek Dermatologických laboratoří Avène a nečinit jakákoliv prohlášení a/nebo jakékoliv skutky, které by mohly tyto webové stránky poškodit. V případě porušení platné právní úpravy, dobrých mravů, těchto podmínek užívání nebo z jakéhokoliv jiného volně interpretovaného důvodu si webové stránky Dermatologických laboratoří Avène vyhrazují právo uzavřít své komunikační prostory na omezenou dobu nebo s konečnou platností a odstranit z nich informace, případně přeposlané informace takové povahy.

Webové stránky Dermatologických laboratoří Avène si ponechávají publikovat či nikoliv, podle vlastního uvážení, v komunikačním prostoru těchto stránek Vaše názory, případně je upravit, adaptovat nebo přeložit do kteréhokoliv jazyka , a to v kterékoliv formě a na jakémkoliv nosiči, uchovat je on-line nebo odstranit, to vše kdykoliv, aniž by byly povinny Vás o tom informovat.

Věrnostní program

Pravidla pro držitele věrnostních karet:

1) Věrnostní programy provozuje společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., IČ: 276 02 389, se sídlem Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany (dále jen „Společnost“).

2) Účastníkem věrnostního programu Společnosti může být pouze fyzická osoba – spotřebitel, která je držitelem věrnostní karty. Účast ve věrnostním programu je dobrovolná.

3) Kartu zákazník získá při nákupu jakéhokoliv produktu v minimální hodnotě 200,- Kč příslušné značky či řady, jichž se věrnostní program týká, určené věrnostní kartou (dále jen „určená značka“ nebo „určená řada“) v jedné ze smluvních lékáren Společnosti v České republice a na Slovensku ze seznamu na adrese: www.avene.cz. Věrnostní karta může stanovit další požadavky pro její získání, např. minimální prodejní cenu zakoupeného produktu.

4) Věrnostní program se vztahuje pouze na nákupy uskutečněné v lékárně a věrnostní kartu je možné použít pouze v lékárně ve které byla zákazníkovi vydána. Věrnostní program se nevztahuje na nákupy uskutečněné přes e-shopy.

5) Každý nákup produktu určené značky nebo určené řady splňující případně i další požadavky stanovené věrnostní kartou (např. minimální prodejní cena produktu) v období platnosti věrnostní karty (dále jen „věrnostní nákup“) bude obsluhou lékárny zaznamenán ve věrnostní kartě zákazníka, předloží-li ji, a to razítkem lékárny a podpisem obsluhy lékárny (lékárníka), případně i uvedením data uskutečnění věrnostního nákupu, obsahuje-li věrnostní karta kolonku pro tento údaj. Jako věrnostní nákup nelze uznat výrobek, který byl získán zdarma ve speciálních akcích typu 2+1 zdarma nebo 1+1 zdarma atp. Výhodné balení (např. dárkový balíček, dárková taška, nebo kazeta) obsahující více výrobků se považuje za 1 věrnostní nákup.

6) Věrnostní program spočívá v tom, že při uskutečnění věrnostní kartou stanoveného množství věrnostních nákupů získá zákazník zdarma jako dárek jeden z produktů ze seznamu uvedeného na věrnostní kartě (dále jen „dárek“) dle volby zákazníka.  

7) Věrnostní program může mít i více úrovní, tzn. dle počtu věrnostní kartou požadovaných věrnostních nákupů. Případná volba úrovně věrnostního programu je na zákazníkovi. Jednu věrnostní kartu lze použít pouze v rámci jedné úrovně.

8) Pro získání dárku v rámci věrnostního programu, resp. příslušné úrovně věrnostního programu, zákazník odevzdá věrnostní kartu s minimálním počtem záznamů odpovídajícím počtu věrnostních nákupů stanovených věrnostní kartou (v případě více úrovní věrnostního programu pro příslušnou úroveň věrnostního programu), a to je-li uvedeno na věrnostní kartě spolu s účtenkami prokazujícími jednotlivé věrnostní nákupy zaznamenané na věrnostní kartě, v lékárně, ve které mu byla věrnostní karta vydána.  Při odevzdání věrnostní karty zákazník zvolí dárek zaškrtnutím příslušného políčka na věrnostní kartě. Neobsahuje-li věrnostní karta příslušné políčko, zákazník provede volbu dárku sdělením obsluze lékárny. Před odevzdáním věrnostní karty zákazník řádně vyplní své údaje uvedené na věrnostní kartě v rozsahu jméno, příjmení, adresa anebo město, emailová adresa, popřípadě telefonní číslo nebo rok narození dle kolonek ve věrnostní kartě (dále jen „osobní údaje“). Zákazník dále uvede datum vyplnění osobních údajů a potvrdí správnost osobních údajů a souhlas s jejich poskytnutím a zpracováním provozovatelem zaškrtnutím příslušného políčka a podepsáním věrnostní karty. Zákazníkem vybraný dárek mu je předán v lékárně ihned po odevzdání řádně vyplněné věrnostní karty v lékárně a provedení jeho výběru.

9) Podpisem na věrnostní kartě zákazník uděluje svůj výslovný souhlas se zařazením jeho osobních údajů do databáze Společnosti pro marketingové účely. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely provozování věrnostního programu a dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. (nevyloučil-li tuto možnost zákazník zaškrtnutím příslušné kolonky na věrnostní kartě), a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti (správce).

Osobní údaje zákazníka mohou být předány a zpřístupněny mateřské společnosti Společnosti, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, reg. č. 319137576, Francouzská republika, pro účely nabízení obchodu a služeb, s čímž zákazník souhlasí.

Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo žádat Společnost (správce) nebo zpracovatele o vysvětlení a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich doplnění nebo likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může zákazník obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti.

Souhlas s využitím emailové adresy zákazníka k zasílání obchodních sdělení Společností může zákazník kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu: avene.cz@pierre-fabre.com, nebo na adresu sídla Společnosti.

10) Věrnostní karta je platná do data uvedeného na věrnostní kartě.

11) Tato úplná pravidla věrnostního programu jsou přístupná na webových stránkách Společnosti www.avene.cz pod záložkou „Věrnostní program“ a jsou účinná od 1. března 2016.

Závěrečná ustanovení
V případě, že některé z ustanovení těchto Všeobecných podmínek užívání by pozbylo platnosti nebo by vykazovalo určité nedostatky, bude nahrazeno ustanovením, které se nejvíce blíží hledisku jeho právní interpretace.

Nejste-li spokojeni s těmito weobvými stránkami Dermatologických laboratoří Avène nebo z některou z jejich částí, s jeho prostorem pro komunikaci nebo nesouhlasíte-li s těmito Všeobecnými podmínkami užívání, můžete toto stanovisko vyjádřit jediným úkonem, a tím je ukončení jejich užívání.

Aktem navigace po webových stránkách Dermatologických laboratoří Avène nebo jejich užíváním všeobecně závazně potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Všeobecnými podmínkami užívání a plně a v celém rozsahu s nimi souhlasíte.

Redakce a interpretace těchto Všeobecných podmínek užívání proběhly v souladu s platnou francouzskou právní úpravou.

V případě jakýchkoliv dotazů, které se týkají těchto Všeobecných podmínek užívání, ostatních dotazů nebo připomínek k webovým stránkám Dermatologickcýh laboratoří Avène nebo k jejich prostoru pro komunikaci nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.


Zákonná úprava a místní soudní příslušnost
Tyto Všeobecné podmínky užívání podléhají francouzskému právu. V případě sporu, který nelze vyřešit dohodou, jsou jedinými místně příslušnými soudy pro řešení sporů, vyplývajících z porušení těchto Všeobecných podmínek užívání, Soudy v Nanterre (Les Tribunaux de Nanterre).

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS
Zjednodušená akciová společnost
Se sídlem: 45, Place Abel Gance - 92100 Boulogne Cedex
Kapitál: 22 987 907,85 Euro - RCS of Nanterre 319 137 576.

 
Poslat e-mailem

Vyhledávání

Přihlašte se prosím

Pro uložení informace musíte být přihlášení do vašeho účtu Avène.


Přihlásit se nebo založit účet

You can't post more than one comment on a product

Ohodnotit

* Povinná pole

Můj účet

-Den
-Měsíc
-Rok

Značky skupiny Pierre Fabre:

*Povinná pole

Děkujeme vám za hodnocení!

Váš komentář byl zařazen do fronty ke kontrole administrátorem. Po zkontrolování bude publikován.