26/04/2021 - Aktuální údaje

​​​​​​​SÚŤAŽ O BALENIE XERACALM A.D S PROTIŠMYKOVÝMI PODLOŽKAMI

banner_av-xc_1400x624px-sk.png

AKO MÔŽETE VYHRAŤ
Na našej Facebookovej stránke a Instagramovom profile nájdete v období medzi 3. 5. 2021 a 13. 5. 2021 súťaž o balíček produktov z radu XeraCalm A.D vrátane protišmykových podložiek do vody pre deti.
Aby ste vyhrali, musíte splniť podmienky, ktoré nájdete pod príspevkami na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. 

fb_ikona.png
Avene soutěž FB


ig_ikona.png
Avene soutěž IG


O ČO SA HRÁ?
O balíček radu XeraCalm, ktorý obsahuje XeraCalm A.D Relipidačný krém 200 ml a XeraCalm A.D Relipidačný umývací olej 400 ml.
Súčasťou balenia sú mini protišmykové podložky do vane. Deti si užijú upokojujúci kúpeľ s XeraCalm A.D Relipidačným olejom, pohrajú sa so zvieratkami a na záver ich krehkú kožu ošetríte XeraCalm Relipidačným krémom, ktorý obnovuje kožnú bariéru a zmierňuje nepríjemné svrbenie vďaka patentovanej aktívnej látke získanej z termálnej vody Avène - I-MODULIA®.

VIAC INFORMÁCIÍ O RADE XERACALM A.D NÁJDETE TU
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE INSTAGRAM A FACEBOOK 05-2021
ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE

Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej súťaže nazvanej "XeraCalm a zvieratká" (ďalej len "Súťaž").
 
1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Usporiadateľom Súťaže je obchodná spoločnosť Pierre Fabre DERMO-Cosmétique Tchequie, s.r.o., so sídlom: Praha 9 - Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČ: 276 02 389 (ďalej len "Usporiadateľ"). Súťaž je usporiadaná na podporu predaja tovaru Usporiadateľa.
 
2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž bude prebiehať na území  Slovenskej republiky v termíne od 3. 5. 2021 do 13. 5. 2021 vrátane (ďalej len "doba konania súťaže" a "miesto konania súťaže"), a to výhradne cez profil Usporiadateľa na sociálnych sieťach Instagram www.instagram.com/avene_czsk a Facebook https://www.facebook.com/eauthermaleaveneczsk (ďalej len "profil Usporiadateľa na Instagramu a Facebooku").
 
3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby staršie ako 15 rokov (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci") s doručovacou adresou v Slovenskej republike, ktoré majú založený profil na sociálnej sieti Instagram, a ktoré splnia ďalej uvedené podmienky. Účastníci Súťaže mladší ako 18 rokov sa môžu tejto Súťaže zúčastniť iba so súhlasom ich zákonného zástupcu.
 
4. PRINCÍP SÚŤAŽE
Súťaže sa súťažiaci zúčastní tak, že:
 a) Dá "Like" na príspevok so súťažou
 b) Pred ukončením súťaže napíše pod súťažný príspevok ako pôsobí aktívna látka I-MODULIA v prípravkoch XeraCalm

Sledovaním profilu Usporiadateľa na Instagrame a Facebooku súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami Súťaže, a zároveň potvrdzuje Usporiadateľovi svoj súhlas s pravidlami Súťaže a použitím jeho podobizne a prejavov osobnej povahy podľa čl. 8 týchto pravidiel.

Súťažiaci je zaradený do Súťaže v okamihu komentovania súťažného príspevku.

Do vyhodnotenia Súťaže nebudú zaradení účastníci, ktorí sa zapojili po dátume ukončenia Súťaže.

Každý súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže iba raz. Účastník môže získať iba jednu výhru v Súťaži.
 
5. VÝHRY V SÚŤAŽI, VÝBER VÝHERCOV
Usporiadateľ vkladá do Súťaže nasledujúce výhry:
Pre sociálnu sieť Facebook: 1x XeraCalm A.D s protišmykovými podložkami.
Pre sociálnu sieť Instagram: 1x XeraCalm A.D s protišmykovými podložkami.
Celkom teda Usporiadateľ vkladá do Súťaže 2 výhry.

Všetci účastníci Súťaže, ktorí splnili všetky podmienky účasti v Súťaži, budú zaradení do Súťaže o výhry.
Do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže budú z účastníkov náhodne vybraní výhercovia Súťaže.

Vylosovaní súťažiaci budú Usporiadateľom kontaktovaní do 7 pracovných dní odo dňa vylosovania prostredníctvom správy na profile vybraného súťažiaceho, pomocou ktorého účastník súťažný príspevok vložil a vyzvaní k oznámeniu ich mena, priezviska a doručovacej adresy v rámci Českej republiky či Slovenskej republiky.

V prípade, že nebude možné vybraného súťažiaceho kontaktovať, rovnako ako aj v prípade, že vybraný súťažiaci neodpovie na správu Usporiadateľa, vybranému súťažiacemu nárok na výhru v Súťaži nevznikne. Výhra, na ktorú stratil výherca nárok, nebude zaradená späť do Súťaže.

Mená výhercov budú po vyhodnotení zverejnené na profile Usporiadateľa na Facebooku a Instagrame.

Výhra v Súťaži bude výhercom zaslaná poštou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania potvrdzujúcej správy o výhre Usporiadateľom.

6. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VÝHRY
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú v súvislosti s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať, ak nebude pre jednotlivý prípad výslovne dohodnuté inak.

Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

7. VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE
Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel / manželka alebo registrovaný partner, súrodenec. Zo Súťaže sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám.

Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré neuvedú všetky požadované údaje o súťažiacom a osoby, ktoré nedajú súhlas s týmito pravidlami a súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám. Ďalej sú zo Súťaže vylúčené osoby, ktoré sa budú snažiť narušiť alebo narušia akýmkoľvek spôsobom technický systém Súťaže, a to aj bez preukázania úmyslu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo posúdiť, ktorý súťažiaci sa dopustil snahy o zneužitie alebo narušenie technického systému súťaže. Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, že Usporiadateľ zistí, alebo bude mať odôvodnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kontroly doručených súťažných príspevkov. Usporiadateľ je oprávnený bez ďalšieho a bez akejkoľvek náhrady vylúčiť zo Súťaže účastníka, ktorého súťažný príspevok je podľa rozhodnutia Usporiadateľa z akéhokoľvek dôvodu nevhodný, najmä z dôvodu neetickosti, vulgárnosti či nezákonnosti, bez toho, aby toto svoje rozhodnutie bol povinný ďalej zdôvodňovať. Rozhodnutie Usporiadateľa je konečné.
 
8. SPRACOVANIE ÚDAJOV A OSOBNOSTNÉ PRÁVA
Účastník berie na vedomie, že na základe účasti v Súťaži je Usporiadateľ oprávnený spracovávať jeho osobné údaje, t.j. najmä meno, priezvisko, doručovaciu adresu, adresu na sociálnej sieti Instagram, prípadne podobu účastníka zachytenú na profilovej fotografii (ďalej len "údaje"), a to aj prostredníctvom spracovateľa, za účelom organizácie Súťaže a zaslanie výhry a ďalej pre účely ochrany oprávnených záujmov Usporiadateľa, a to po dobu 5 rokov odo dňa uplynutia doby konania Súťaže. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti v Súťaži.

Údaje účastníkov budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe manuálnym spôsobom vlastnými zamestnancami Usporiadateľa a ak poverí spracovateľa, jeho zamestnanci. Usporiadateľ ako správca môže poveriť spracovaním údajov účastníkov tretí subjekt, tzv. Spracovateľa. Nebudú žiadni iní príjemcovia údajov účastníka s výnimkou zmluvných partnerov Usporiadateľa, ktorí sa podieľajú na doručení výhier v Súťaži. Osobné údaje nebudú odovzdávané do zahraničia, ak k tomu neudelil účastník súhlas.

Účastník ďalej môže Usporiadateľovi udeliť súhlas na účely:

a) zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov (email) podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmenách niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov.

Súhlas na účely uvedené pod a) môže účastník udeliť na webových stránkach www.eau-thermale-avene.cz v rámci vyplnenia formulára pre zasielanie informácií o novinkách, za podmienok tu uvedených.

Súťažiaci berie na vedomie, že má právo:

(I) požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú,

Súťažiaci má právo získať od Usporiadateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a získať prístup k týmto údajom. Usporiadateľ je povinný poskytnúť kópiu spracovaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na žiadosť účastníka je Usporiadateľ oprávnený požadovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

(Ii) na opravu nesprávnych údajov, ako aj s prihliadnutím na účel spracovania doplnenie neúplných osobných údajov

(Iii) na vymazanie osobných údajov ( "právo byť zabudnutý"), prípadne obmedzenie spracovania za stanovených podmienok, najmä ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak účastník odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

(Iv) Účastník má právo získať osobné údaje na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Pri výkone tohto práva môže účastník žiadať, aby osobné údaje boli odovzdané priamo Usporiadateľom inému správcovi, ak je to technicky možné.

(V) namietať proti spracovaniu na účely marketingu; Pokiaľ účastník vznesie námietku proti spracovaniu na účely marketingu, ukončí Usporiadateľ spracovanie osobných údajov účastníka na tento účel.

(Vi) predložiť sťažnosť dozorného úradu, t.j. Úradu pre ochranu osobných údajov (najmä ak má účastník pochybnosti o dodržiavaní práv Usporiadateľom, ako správcom osobných údajov),

(Vii) ďalšie práva plynúce z právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Usporiadateľ sa zaväzuje k zavedeniu všetkých vhodných technických a organizačných opatrení na účely ochrany osobných údajov účastníka.

Účastník Súťaže výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ Súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 84 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, bezplatne podobizeň, meno a priezvisko účastníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a ním poskytovaných služieb, a to po dobu 5 rokov od ukončenia Súťaže.

Účastník výslovne udeľuje Usporiadateľovi bezplatnú výhradnú licenciu na všetky spôsoby použitia jeho súťažného príspevku, najmä na použitie v reklamných a propagačných materiáloch Usporiadateľa pre územie celého Sveta, a to na dobu 5 rokov (ďalej len "licencie"). Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že Usporiadateľ môže oprávnenie tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti poskytnúť tretej osobe. Usporiadateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. Súťažiaci ďalej výslovne udeľuje súhlas s tým, že Usporiadateľ je oprávnený súťažný príspevok upravovať či inak do neho zasahovať, používať k vytvoreniu ďalších diel, zaradiť do iného diela, to všetko platí aj pre názov či označenie súťažného príspevku.

Súťažiaci účasťou v Súťaži vyhlasuje a zaručuje sa, že je jediným autorom ním zverejneného súťažného príspevku, a že ním zverejnený súťažný príspevok neporušuje právne predpisy ani akékoľvek práva tretích osôb. Účastník berie na vedomie, že raz zverejnené súťažné príspevky sa môžu na internete šíriť mimo vôľu Usporiadateľa a za také šírenie už Usporiadateľ nezodpovedá. Účastník zodpovedá Usporiadateľovi za ujmu vzniknutú v dôsledku nepravdivosti akéhokoľvek jeho vyhlásenia či záruky.
 
9. ĎALŠIE USTANOVENIA
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov Súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webových stránkach Usporiadateľa www.eau-thermale-avene.cz.

Vymáhanie účasti v Súťaži či súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom Súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na Usporiadateľovi Súťaže.

Právne vzťahy z týchto pravidiel vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel Súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel Súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami Súťaže.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Instagram a nijako s ňou nesúvisí. Účastníci Súťaže sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie Usporiadateľovi a nie sociálnej sieti Instagram.

Zapojením do Súťaže berú účastníci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Instagram, resp. že spoločnosť Instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.

Úplné pravidlá Súťaže sú dostupné na webových stránkach Usporiadateľa www.eau-thermale-avene.cz.

Praha, 3. 5. 2021

PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o.

Poslat e-mailem

Vyhledávání

Přihlašte se prosím

Pro uložení informace musíte být přihlášení do vašeho účtu Avène.


Přihlásit se nebo založit účet

You can't post more than one comment on a product

Ohodnotit

* Povinná pole

Můj účet

-Den
-Měsíc
-Rok

Značky skupiny Pierre Fabre:

*Povinná pole

Děkujeme vám za hodnocení!

Váš komentář byl zařazen do fronty ke kontrole administrátorem. Po zkontrolování bude publikován.