12/07/2018 - Aktuální údaje

Letní soutěž o dárky od Karolíny
Jak můžete vyhrát
 

Stačí si zakoupit jakýkoli produkt Eau Thermale Avène, třeba sluneční ochranu, uchovat si účtenku a do komentáře soutěžního postu na našem Facebooku napsat, jaký z našich produktů je váš nejoblíbenější a proč. Soutěž bude probíhat od 12.7. do 31.8.2018. Na konci vylosujeme 62 výherců.
Výhry
 

1x 2 lístky na finále Fed Cupu v Praze 10.-11.11.2018

1x Raketa, se kterou Karolína hrála i s jejím podpisem

30x Podepsaná termální voda Avène 300 ml

30x Podepsaný tenisový míček
Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

Letní soutěž s Karolínou Plíškovou


Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané „Letní soutěž s Karolínou Plíškovou“ (dále jen „Soutěž").


1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., se sídlem: Praha 9 - Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČ: 276 02 389 (dále jen „Pořadatel“). Soutěž je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatele.


2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od ... 7. 2018 do 31. 8. 2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím profilu Pořadatele na sociální síti Facebook www.facebook.com/eauthermaleaveneczsk (dále jen „profil Pořadatele na Facebooku“).


3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15-ti let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“) s doručovací adresou v České republice, nebo Slovenské republice, které mají založený profil na sociální síti Facebook a které splní dále uvedené podmínky. Účastníci Soutěže mladší 18-ti let se mohou této Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.


4. PRINCIP SOUTĚŽE

Soutěže se soutěžící zúčastní tak, že:

(i) zakoupí/zakoupil v době od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 kterýkoliv produkt značky Eau Thermale Avène (dále jen „soutěžní nákup“) a

(ii) v době konání soutěže umístí pod soutěžní příspěvek Pořadatele na profilu Pořadatele na Facebooku odpověď na otázku: „Který je Váš nejoblíbenější produkt značky Eau Thermale Avène a proč?“ (dále jen „soutěžní příspěvek“).

Zveřejněním soutěžního příspěvku do komentáře na profilu Pořadatele na Facebooku soutěžící souhlasí s těmito pravidly Soutěže, a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) Pořadateli svůj souhlas s pravidly Soutěže a užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy dle čl. 8 těchto pravidel.

Soutěžící je zařazen do Soutěže okamžikem úspěšného zveřejnění soutěžního příspěvku.

Do vyhodnocení Soutěže nebudou zařazeni účastníci, jejichž soutěžní příspěvek byl zveřejněn po datu ukončení Soutěže.

Každý soutěžící se může účastnit Soutěže pouze jednou. Účastník může získat pouze jednu výhru v Soutěži.


5. VÝHRY V SOUTĚŽI, VÝBĚR VÝHERCŮ

Pořadatel vkládá do Soutěže následující výhry:


Hlavní výhry:

a) 1krát 2 lístky na Fed Cup Finále 2018 v Praze (10. – 11. listopadu 2018);

b) 1krát tenisová raketa, se kterou hrála a podepsala ji Karolína Plíšková;


Další výhry:

a) 30krát tenisový míček podepsaný Karolínou Plíškovou;

b) 30krát termální voda značky Eau Thermale Avène 300ml podepsaná Karolínou Plíškovou.


Celkem tedy Pořadatel vkládá do Soutěže 62 výher.

Podmínkou vzniku nároku na výhru v Soutěži je i uschování účtenky ze soutěžního nákupu a předložení její kopie Pořadateli.

Všichni účastníci Soutěže, kteří splnili všechny podmínky účasti v Soutěži, budou zařazeni do slosování o výhry.

Tříčlenná porota sestavená Pořadatelem vylosuje do 14 dní od skončení doby konání Soutěže z účastníků zařazených do slosování nejprve výherce hlavní výhry. Ve lhůtě dle předchozí věty porota následně vylosuje v sestupné pořadí (tj. nejprve bude vylosován výherce výhry pod písm. a), následně výherci výher dle písm. b.) atd.) výherce dalších výher.

Vylosovaní soutěžící budou Pořadatelem zkontaktováni do 3 pracovních dnů ode dne vylosování prostřednictvím zprávy na profilu vybraného soutěžícího, pomocí kterého účastník soutěžní příspěvek vložil a vyzváni ke sdělení jejich jména, příjmení a doručovací adresy v rámci České republiky či Slovenské republiky a zaslání skenu (fotografie) účtenky prokazující soutěžní nákup.

Pořadatel potvrdí výherci splnění všech podmínek pro vznik nároku na výhru bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy obsahující doručovací údaje výherce a sken účtenky.

V případě, že nebude možné vybraného soutěžícího kontaktovat, stejně jako i v případě, že vybraný soutěžící neodpoví na výzvu (zprávu) Pořadatele, popřípadě neprokáže Pořadateli soutěžní nákup do 10 kalendářních dní ode dne odeslání zprávy Pořadatelem, vybranému soutěžícímu nárok na výhru v Soutěži nevznikne. Výhra, na kterou ztratil výherce nárok, nebude zařazena zpět do Soutěže.

Jména výherců budou po vyhodnocení zveřejněna na profilu Pořadatele na Facebooku.

Výhra v Soutěži bude výhercům zaslána poštou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání potvrzující zprávy o výhře Pořadatelem.


6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRY

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.


7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o soutěžícím a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze Soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém Soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních příspěvků. Pořadatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze Soutěže účastníka, jehož soutěžní příspěvek, je dle rozhodnutí Pořadatele z jakéhokoli důvodu nevhodný, zejména z důvodu neetičnosti, vulgárnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen dále zdůvodňovat. Rozhodnutí Pořadatele je konečné.


8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Účastník bere na vědomí, že na základě účasti v Soutěži je Pořadatel oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje, tj. zejména jména, příjmení, doručovací adresy, adresy na sociální síti Facebook, případně podoby účastníka zachycené na profilové fotografii (dále jen „údaje“), a to i prostřednictvím zpracovatele, za účelem organizace Soutěže a zaslání výhry a dále pro účely ochrany oprávněných zájmů Pořadatele, a to po dobu 5 let ode dne uplynutí doby konání Soutěže. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v Soutěži.

Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele a pověří-li zpracovatele, jeho zaměstnanci. Pořadatel jako správce může pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Nebudou žádní jiní příjemci údajů účastníka s výjimkou smluvních partnerů Pořadatele, kteří se podílejí na doručování výher v Soutěži. Osobní údaje nebudou předávány do zahraničí, neudělil-li k tomu účastník souhlas.

Účastník dále může Pořadateli udělit souhlas za účelem:

a) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (email) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas za účely uvedenými pod a) může účastník udělit na webových stránkách www.eau-thermale-avene.cz v rámci vyplnění formuláře pro zasílání informací o novinkách za podmínek zde uvedených.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo:

(i) požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům, které se ho týkají,

Soutěžící má právo získat od Pořadatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Pořadatel je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost účastníka je Pořadatel oprávněn požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

(ii) na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování doplnění neúplných osobních údajů

(iii) na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracováno, anebo odvolá-li účastník souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

(iv) na přenositelnost údajů Účastník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Pořadatelem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

(v) vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu; Pokud účastník vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Pořadatel zpracování osobních údajů účastníka pro tento účel.

(vi) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména má-li účastník pochybnosti o dodržování práv Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů),

(vii) další práva plynoucí z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.


Pořadatel se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů účastníka.

Účastník Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně podobiznu, jméno a příjmení účastníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

Účastník výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen „licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn soutěžní příspěvek upravovat či jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení soutěžního příspěvku.

Soutěžící účastí v Soutěži prohlašuje a zaručuje se, že je jediným autorem jím zveřejněného soutěžního příspěvku, a že jím zveřejněný soutěžní příspěvek neporušuje právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné soutěžní příspěvky se mohou na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Účastník odpovídá Pořadateli za újmu vzniklou v důsledku nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky.


9. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách Pořadatele www.eau-thermale-avene.cz.

Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže.

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly Soutěže.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Účastníci Soutěže jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Pořadateli a nikoliv sociální síti Facebook.

Zapojením do Soutěže berou účastníci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

Úplná pravidla Soutěže jsou dostupná na webových stránkách Pořadatele www.eau-thermale-avene.cz.

Praha, 11.7.2018

PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o.

Poslat e-mailem

Každá pleť má svě specifické potřeby,
objevte svůj rituál péče s Eau Thermale Avène.

Spustit diagnostiku
  • Doporučení produktů pro Váš typ pleti
  • Přístup k Vašim oblíbeným produktům a recenzím
  • Uložte si své nákupy, abychom Vás mohli odměnit za Vaši loajalitu
Zaregistrujte se nyní

Vyhledávání

Přihlašte se prosím

Pro uložení informace musíte být přihlášení do vašeho účtu Avène.


Přihlásit se nebo založit účet

You can't post more than one comment on a product

Ohodnotit

* Povinná pole

Můj účet

-Den
-Měsíc
-Rok

Značky skupiny Pierre Fabre:

*Povinná pole

Děkujeme vám za hodnocení!

Váš komentář byl zařazen do fronty ke kontrole administrátorem. Po zkontrolování bude publikován.