06/04/2017 - Aktuální údaje

#LADÍME LÉTO

LAĎTE JEJ S NÁMI A VYHRAJTE 100 VYLETNĚNÝCH CEN

uvodni.png
Soutěž ladíme léto Avene

Chcete se na horké dny připravit v plné polní?

Sledujte naše sociální sítě, zapojte se do pěti kol s pěti hravými úkoly a užijte si sto příležitostí doplnit si zásoby letního arsenálu nebo si vysoutěžit plážovou tašku.

STRUČNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

5 soutěžních kol
1. kolo ASOCIACE (Facebook)           13. 4. 2017 - 19. 4. 2017
2. kolo PARŤÁK (Instagram)                 20. 4. 2017 - 26. 4. 2017
3. kolo BÁSEŇ (Facebook)                   27. 4. 2017 - 3. 5. 2017
4. kolo FOTO (Instagram)                     4. 5. 2017 - 10. 5. 2017
5. kolo ZÁŽITEK (Facebook)                11. 5. 2017 - 17. 5. 2017


V každém kole vyhrává 20 výherců!

10 nejnápaditějších vyhrává letní tašku, výherce přípravků sluneční ochrany vylosujeme losem.

Výherce vyhlásíme do 7 kalendářních dnů od ukončení soutěže na FB nebo IG.
                                                                      
fb_ikona.png
Avene soutěž FB
ig_ikona.png
Avene soutěž IG

 
ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE
Nalaďte se na struny léta“
 
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané „Nalaďte se na struny léta“ (dále jen „Soutěž").
 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., se sídlem: Praha 9 - Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČ: 276 02 389 (dále jen „Pořadatel“). Soutěž je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatele.
 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 13. 4. 2017 do 17. 5. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím profilu Pořadatele na sociální síti Facebook www.facebook.com/eauthermaleaveneczsk (dále jen „profil Pořadatele na Facebooku“) a účtu Pořadatele @eauthermaleaveneczsk na Instagramu (dále jen „účet Pořadatele na Instagramu“).
 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15-ti let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“) s doručovací adresou v České republice, nebo Slovenské republice, které mají založený profil na sociální síti Facebook, nebo profil v aplikaci Instagram a které splní dále uvedené podmínky. Účastníci Soutěže mladší 18-ti let se mohou této Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.
 

4. PRINCIP SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena do pěti (5) soutěžních kol v délce trvání 7 po sobě jdoucích kalendářních dní. Pro každé soutěžní kolo Pořadatel zvolil jednu kategorii, v rámci které určil téma jednotlivých soutěžních příspěvků (text či fotografie dle zadání u konkrétního soutěžního kola).
 
Harmonogram Soutěže:
13. 4. 2017    1. soutěžní kolo        „ASOCIACE“   (uzávěrka soutěžního kola dne 19. 4. 2017 ve 23:59:59)
20. 4. 2017    2. soutěžní kolo        „PARŤÁK“      (uzávěrka soutěžního kola dne 26. 4. 2017 ve 23:59:59)
27. 4. 2017    3. soutěžní kolo        „BÁSEŇ“        (uzávěrka soutěžního kola dne 3. 5. 2017 ve 23:59:59)
4. 5. 2017      4. soutěžní kolo        „FOTO“         (uzávěrka soutěžního kola dne 10. 5. 2017 ve 23:59:59)
11. 5. 2017    5. soutěžní kolo        „ZÁŽITEK“     (uzávěrka soutěžního kola dne 17. 5. 2017 ve 23:59:59)
 
Podmínky účasti v jednotlivých soutěžních kolech:
 
1. soutěžní kolo kategorie „ASOCIACE“:
Prvého soutěžního kola se soutěžící zúčastní tak, že v době konání tohoto soutěžního kola umístí pod příspěvek Pořadatele týkající se tohoto soutěžního kola, umístěný na Facebookovém profilu Pořadatele, svůj komentář na téma „Co se Vám vybaví, když se řekne „Vítr ve vlasech“?“.
 
2. soutěžní kolo kategorie „PARŤÁK“:
Pro účast ve druhém soutěžním kole musí účastník splnit všechny níže uvedené podmínky:
  • účastník musí být „follower“ účtu Pořadatele na Instagramu (@eauthermaleaveneczsk),
  • v době konání tohoto soutěžního kola účastník umístí pod příspěvek Pořadatele týkající se tohoto soutěžního kola, umístěný na Instagramovém profilu Pořadatele, svůj soutěžní příspěvek s odpovědí na otázku „Koho bych si vzal/a s sebou na letní cestu kolem světa a proč?“.
 
3. soutěžní kolo – kategorie „BÁSEŇ“:
Třetího soutěžního kola se soutěžící zúčastní tak, že v době konání tohoto soutěžního kola umístí pod příspěvek Pořadatele týkající se tohoto soutěžního kola, umístěný na Facebookovém profilu Pořadatele, svou originální báseň na téma „Léto s Avène“.
 
4. soutěžní kolo kategorie „FOTO“:
Pro účast ve čtvrtém soutěžním kole musí účastník splnit všechny níže uvedené podmínky, a to:
  • účastník musí být „follower“ účtu Pořadatele na Instagramu (@eauthermaleaveneczsk),
  • v době konání tohoto soutěžního kola účastník nahraje na svůj soukromý profil v aplikaci Instagram svou fotografii na téma „Mé nejoblíbenější letní nezbytnosti k vodě“ a v popisu této fotografie označí @eauthermaleaveneczsk a uvede hashtag „#ladimeleto“.
 
5. soutěžního kolo kategorie „ZÁŽITEK“:
Pátého soutěžního kola se soutěžící zúčastní tak, že v době konání tohoto soutěžního kola sepíše pod příspěvek Pořadatele týkající se tohoto soutěžního kola, umístěný na Facebookovém profilu Pořadatele, do komentáře příběh na téma „nejzajímavější letní příběh“.
 
 
Zveřejněním soutěžního příspěvku do komentáře na profilu Pořadatele na Facebooku či účtu Pořadatele na Instagramu, popřípadě zveřejněním soutěžního příspěvku (tj. komentář, báseň, fotografie, příběh, atd. kterými se soutěžící účastní Soutěže) na profilu účastníka v aplikaci Instagram, soutěžící souhlasí s těmito pravidly Soutěže, a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) Pořadateli svůj souhlas s pravidly Soutěže a užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy dle čl. 8 těchto pravidel.
 
Soutěžící je zařazen do Soutěže okamžikem úspěšného zveřejnění (nahrání) soutěžního příspěvku.
 
Každý soutěžící se může účastnit každého soutěžního kola pouze jednou. Výhry v Soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat i vícekrát (tzn. stát se výhercem více než jednoho soutěžního kola).

 
5. VÝHRY V SOUTĚŽI, VÝBĚR VÝHERCŮ

Pořadatel vkládá do každého soutěžního kola 10 ks letních tašek a 10 ks přípravků na opalování.
 
Celkem tedy Pořadatel vkládá do Soutěže 50 ks letních tašek a 50 ks přípravků na opalování.
 
V každém soutěžním kole vybere tříčlenná porota sestavená Pořadatelem ze soutěžních příspěvků účastníků, kteří splnili všechny podmínky Soutěže, resp. příslušného soutěžního kola, na základě posouzení originality (kreativity) zpracování tématu deset (10) nejoriginálnějších příspěvků soutěžících, kteří vyhrají letní tašku. Deset výherců, kteří obdrží v příslušném soutěžním kole přípravek na opalování, bude z účastníků, kteří splnili všechny podmínky soutěže, vybráno Pořadatelem losováním. 
 
Do vyhodnocení Soutěže nebudou zařazeni účastníci, jejichž soutěžní příspěvek byl zveřejněn po datu ukončení příslušného soutěžního kola, jehož se týká.
 
Vyhodnocení každého soutěžního kola proběhne do sedmi (7) kalendářních dní ode dne skončení příslušného soutěžního kola. Jména výherců a jejich soutěžní příspěvky budou po vyhodnocení zveřejněny na profilu Pořadatele na Facebooku (soutěžní kola probíhající na Facebooku), resp. na účtu Pořadatele na Instagramu (soutěžní kola probíhající na Instagramu).
 
 
 
Pořadatel zkontaktuje jednotlivé výherce do 3 pracovních dnů od vyhodnocení Soutěže prostřednictvím zprávy na profilu účastníka, pomocí kterého výherce soutěžní příspěvek vložil (nahrál) a vyzve jej ke sdělení jeho jména, příjmení a doručovací adresy v rámci České republiky či Slovenské republiky.
 
Výhra v Soutěži bude výhercům zaslána poštou, a to nejpozději do konce měsíce května 2017.
 
V případě, že nebude možné výherce kontaktovat, stejně jako i v případě, že výherce neodpoví na výzvu Pořadatele o sdělení jeho údajů (tj. jména, příjmení a doručovací adresy) do 20 dní ode dne odeslání zprávy Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru. Výhra, na kterou ztratil výherce nárok, nebude zařazena zpět do Soutěže.
 

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRY

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti  s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.
 
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
 

7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 
Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o soutěžícím a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních příspěvků. Pořadatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze Soutěže účastníka, jehož soutěžní příspěvek, je dle rozhodnutí Pořadatele z jakéhokoli důvodu nevhodný, zejména z důvodu neetičnosti, vulgárnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen dále zdůvodňovat. Rozhodnutí Pořadatele je konečné.
 

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Účastí v Soutěži (zveřejněním soutěžního příspěvku) souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jména, příjmení, doručovací adresy, případně podoby účastníka zachycené na soutěžní fotografii (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele za účelem organizace Soutěže a zaslání výhry a dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do písemného odvolání souhlasu účastníkem na adrese sídla Správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv Správcem se může účastník obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání tohoto souhlasu je účinné dnem jeho doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka ze Soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, nebyla-li zatím účastníkovi doručena. Účastník Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně podobiznu, jméno a příjmení účastníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.
 
Účastník výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen „licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn soutěžní příspěvek upravovat či jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení soutěžního příspěvku.
 
Soutěžící účastí v Soutěži prohlašuje a zaručuje se, že je jediným autorem jím zveřejněného soutěžního příspěvku, a že jím zveřejněný (nahraný) soutěžní příspěvek neporušuje právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Jsou-li na soutěžní fotografii zachyceny i jiné osoby odlišné od účastníka, účastník výslovně prohlašuje a zaručuje se, že získal všechny potřebné souhlasy osob zobrazených na jím zaslané soutěžní fotografii se zachycením jejich podoby a rozšiřováním jejich podoby pro účely této Soutěže v rozsahu požadovaném Pořadatelem pro užití podobizny účastníka dle prvého odstavce tohoto článku těchto pravidel. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné soutěžní příspěvky se mohou na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Účastník odpovídá Pořadateli za újmu vzniklou v důsledku nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky.
 

9. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webové stránce Pořadatele www.avene.cz.
 
Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 
Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže.
 
Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.
 
V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly Soutěže.
 
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Stejně tak není tato Soutěž nikterak sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Instagram. Účastníci Soutěže jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Pořadateli a nikoliv sociální síti Facebook ani Instagram.
 
Zapojením do Soutěže berou účastníci na vědomí, že ji z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.
 
Úplná pravidla Soutěže jsou dostupná na webové stránce Pořadatele www.avene.cz.
 
Praha, 12. 4. 2017
 
PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o.
 

 
 

 

Poslat e-mailem

Každá pleť má svě specifické potřeby,
objevte svůj rituál péče s Eau Thermale Avène.

Spustit diagnostiku
  • Doporučení produktů pro Váš typ pleti
  • Přístup k Vašim oblíbeným produktům a recenzím
  • Uložte si své nákupy, abychom Vás mohli odměnit za Vaši loajalitu
Zaregistrujte se nyní

Vyhledávání

Přihlašte se prosím

Pro uložení informace musíte být přihlášení do vašeho účtu Avène.


Přihlásit se nebo založit účet

You can't post more than one comment on a product

Ohodnotit

* Povinná pole

Můj účet

-Den
-Měsíc
-Rok

Značky skupiny Pierre Fabre:

*Povinná pole

Děkujeme vám za hodnocení!

Váš komentář byl zařazen do fronty ke kontrole administrátorem. Po zkontrolování bude publikován.